Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KASA KOLAYLIĞI NEDİR?


Bankanın çok kısa dönemde ödenmek şartile müşterilerine verdiği avanstır. Bu muamele hakikî bir kredi işleminden ziyade müşteriye gösterilen bir nevi hoşgörü ve kolaylıktır. Bu kredi umumiyetle açık veya teminatlı borçlu cari hesap şeklinde işler. Kasa kolaylığı şeklindeki kredi, günlük ihtiyaçlara cevap veren fakat kısa müddet sonunda tasfiyesi gereken bir hesaptır. Tatbikatta: kasa kolaylığı kredisi, firmanın kendi likiditesi, sermayesi ve muhtelif kredi imkânlarile yapmakta olduğu işlerin herhangi bir safhasında muvakkat ve elzem para ihtiyacını pek kısa zaman için karşılar. Bu şekilde hareket görmeyen, seyyaliyetini kaybeden borçlu carî hesaplar kasa kolaylığı karakterini kaybeder. Bu itibarla, bahis "konusu krediyle ilgili carî hesabın kısa vadeler içinde zimmet bakiyesi vermesi diğer zamanlarda ise borç bakiyesi göstermemesi gerekir. Türk Bankacılığında tatbikatı olmamakla beraber Anglo Sakson bankacılığında (kasa kolaylığı) kredisine benzeyen ve borsa muameleleriyle ilgili bir kredi şekline Cali Money (günlük para) denir. Cali-Money; borsa muameleleri için Bankadan bir gün sonra ödenmek üzere alınan menkul kıymet karşılığı kredidir.
Almancası : Kreditfazilitâten. Kassenerleich- teıung. Tagesgeld.
Fransızcası : facilites de credit. argent au jour le jour.
İngilizcesi : cali money. credit facifitiy.
(Bk; kredi, cali money).