Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAST SİSTEMİ NEDİR?


Meslekî faaliyetlerin kesin şekilde sosyal sınıflar arasında bölüşümünü ifade etmektedir.

Eski Mısır ve Hindistanda yüzyıllar boyunca hüküm süren kast sistemi de esaret kurumları gibi çalışma özgürlüğüne aykırı bir iktisadî düzenin eseridir.

Kast sisteminde şu veya bu meslekî faaliyetlerin seçiminde ferdin kabiliyet, maharet ve çalışkanlığı değil, mensup bulunduğu sosyal sınıf rol oynamaktaydı. Meselâ demirciler kastına mensup olan bir ailenin çocuğu ancak demirci olabilirdi.

Mesleklerin tayininde esas olan kastlar arasında kesin sınırlar mevcut olduğundan birinden ötekine geçiş imkânsız bulunmakta idi.

Diğer taraftan kastlar arasında hiyerarşik bir düzen hâkimdi. En başta din adamlarının mensup bulunduğu kastdaha sonra askerlik mesleğini ifa eden asiller ve nihayet diğer meslekler aşağıya doğru sıralanıyordu.

Kast esasına dayanan iktisadî düzenin iktisadi gelişmeye ciddî bir engel oluşturduğuna şüphe yoktur. Gerçekten işbölümünü veraset esasına göre kristalleştirmek bazı mesleklerin ihtiyacı olan işgücünü sağlayamamasına buna mukabil diğer bazı mesleklerde de ihtiyaçtan fazh bir emek arzının ortaya çıkmasına yol açacaktır. Çünkü bugünkü deyimi ile sosyal mobiliterün mevcut olmadığı bir düzende, herhangi bir mesleğin ihtiyacı olan işgücünü tayin eden yegâne faktör, o kast içindeki doğum miktarıdır. Yeni tekniklerin gereği olan yeni mesleklerin kabulüne de kast sistemi engel olmaktadır.

Böylece kast sistemi bir yandan iktisadî gelişmeye engel oluşu, öte yandan da çalışma ve eşit şanslarla hayatta ilerleme ilkelerine tamamen aykırı bulunuşu nedeniyle, günümüzde hemen hemen bütün anayasalar tarafından reddedilmiştir.

Almancası : Kaste. Menschenklasse.

Fransızcası : caste.

İngilizcesi : caste.

(Bk; kölelik rejimleri).