Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAYDI PARA NEDİR?


Bankalar aracılığı ile nakit kullanmaksızın uygulanan satınalma gücünü ifade eden terimdir.

Satınalma gücü, devlet hazinesi ve merkez bankası tarafından bastırılmış madenî paralardan ve kâğıt paralardan ibaret değildir. Nakit kullanmak zorunluğu olmaksızın satınalma gücünün kayden ve hesaben tedavül etmesi mümkündür. Hesaptan hesaba nakil yapmak, çek keşide etmek ve takas usulünden faydalanmak suretile gerçekleştirilen ödemelerin satın alma gücü, kaydî paradır.

Almancası : Giralgeld, Buchgeld, Bankgeld.

Fransızcası : monnaie scripturale.

İngilizcesi : bank money.

(Bk; para türleri, efektif).