Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KAZA SİGORTASI NEDİR?


Sigorta ettireni her türlü kaza. hastalık, radden zora sokacak bir olay ya da iş kazası, ölüm veya geçici olarak çalışma mahrumiyeti durumunda; gerek kendisi gerek mirasçıları ya da hak sahiplerine bir para ödenmesini öngören akittir. Bu tür gelir tahsisi ya da sermaye ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle sigortacıya prim ödenmesi gerekmektedir. Sigorta yaptırana ödenecek paranın akitte yazılı bedelden az olması iddia edilemez. Kişi ya da kişiler üzerinde kaza sigortası yapılabileceği gibi topluluk heyet, cemiyet ya da bir grup da kaza sigortası yaptırabilir. Bunun için sigortalananların isimlerinin yazılmasına gerek olmadığı gibi sadece durumlarının belirtilmesi yeterlidir.

Kaza sigortaları belli başlı 7 nevi içinde mütalâa edilebilir. Bunlar da;

  Ferdi kaza sigortaları,

2   Motorlu kara nakil vasıtaları sigortaları,

3   Hırsızlığa karşı sigortalar,

4   Camların kırılmaya karşı sigortası,

5   Genel mali mes'uliyet ve işçi malî mesuliyet sigortası,

  “All risk” sigortaları.

  Makine kırılma ve montaj sigortalarıdır.

1   Ferdi kaza sigortası, sigortalının poliçe teminatına dahil olan bir kazaya uğraması neticesinde ölmesi veya çalışamıyacak hale gelmesi dolayısıyle kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacak gelir kaybını karşılamak amacını güden sigorta rev'idir.

2  Motorlu kara nakil araçları sigortası, trafik sigortası ve kasko (casco) sigortası olmak üzere iki çeşittir.

Trafik sigortası, aracın muhtemel bir kazada üçüncü şahıslara ika edeceği zararların temini, kasko sigortası ise aracın yanması, hasara uğraması, çalınması hallerinde zararı karşılamak amacı ile yapılan sigortalardır."

 Hırsızlığa karşî sigorta, hırsızlıktan zarar gören kimselerle hırsızlık dolayısıyle hukuki sorumluluğa uğrayan kimseleri temin için yapılan sigortadır.

Hırsızlığa karşı sigortaya örnek olarak evlerdeki eşyaların, banka kasalarındaki esham ve tahvilâtın, ticarî ve sınaî işletmelerdeki emtia­nın çalınmaya karşı sigortalanması gösterilebilir

  Cam kırılmasına karşı sigorta, konutlarda. ticarethanelerde ve işletmelerde bulunan bütün ayna ve camların bir kaza neticesi kırılmaları neticesi hasıl olacak zararın temini gayesiyle yapılan sigortadır.

5   Genel malî sorumluluk ve işçi mali sorumluluk sigortaları, Borçlar Kanununda bahis konusu olan «Haksız bir fiil neticesinde bir şahsa zarar ika eden kimse, zarara uğrayan şahsın bu zararını tazminle mükelleftir» ana prensipine istinaden akdedilen sigortadır.

Sigortacı, sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay neticesinde.

a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,

b) üçüncü şahıslara ait mallarda ziyan ve hasar husule gelmesi sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ziyan taleplerini hukukî mes'uliyete dair mevzuat hükümleri dairesinde ve poliçede tesbit olunan ücrete kadar öder.

 All risk sigortası, birden çok rizikonun aynı poliçe ile temin edilmesidir.

7   Makine kırılması ve montaj sigortası, gerek montaj sırasında ve gerek montajdan sonra makinelerin işletilmesi sırasında genellikle teknik ve yetersizlik veya personelin makineleri yanlış işletmeleri dolayısıyle meydana gelen hasarları temin eden sigorta çeşididir.

8  Deniz ve hava sigortaları, gemi ve uçak ile gemi ve uçaktaki yükün deniz ve hava risklerine karşı sigortalanmasıdır.

Yapılan sigorta akdi ile gemi ve uçaklar ile inşa halindeki gemi ve uçaklar, üzerlerindeki yükler, yük ve taşıma ücretinden doğan alacaklar, yükün gönderildiği yere ulaşması ile umulan kâr, kazanılacak komisyon, sigortacının üzerine aldığı risk sigortalanabilir.

Bunlardan birinin sigorta ettirilmesi ile diğerleri sigorta ettirilmiş sayılmaz.

Gemi ve uçaktaki yolcuların sigortası ferdi kaza sigortası ile sağlanır.

Ancak mevzuatımızda hava sigortaları için halen hususî hükümler mevcud değildir. Bu itibarla, uygulanması mümkün olduğu derecede Deniz Ticaret Kanunundaki hükümler hava sigortalarına da uygulanmaktadır.

Almancası : Unfallversicherung.

Fransızcası : assurance contre les accidents.

İngilizcesi : accident insurance.

(Bk; kaza).