Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KESİN HESAP KANUNU NEDİR?


Belirli bir malî yıla ait bütçe uygulamasının dönem sonunda T.B.M.M. tarafından kontrolü sonucunda kabul edilen ve o bütçe yılında gerçekleşen gelir ve gider tutarını gösteren bir kanundur. T.B.M.M. bütçeyi tasarı halinde iken ve daha sonra uygulama esnasında kontrol ettiği gibi uygulamanın bitiminden sonra da bir kontrola tabi tutar. Mali yılın sonundan itibaren en geç bir yıl içinde Maliye Bakanlığının Kesin Hesap Kanunu Tasarısını T.B.M.M. ne sunması gerekir. Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, “Hazine Umumi Mizamı” “Umumi Tahsisat ve Sarfiyat Kesin Hesap Cetveli”, “Umumi Varidat Kesin Hesap Cetveli”. “Masraf Kesin Hesap Cetveli” gibi tabloları ihtiva eder. Aynı süre içinde yine Maliye Bakanlığı Sayıştay'a da o bütçe yılına ait Hazine Genel Hesabını verir. Sayıştay Hazine Genel Hesabını diğer bazı hesaplarla karşılaştırarak kontrol eder ve bu kontrolün sonucunda hazırladığı Genel Uygunluk Bildirimini T.B.M.M. ne sunar. Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Genel Uygunluk Bildirimi Millet Meclisinde Sayıştay Komisyonu. Senato'da da Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından incelenir ve Meclislerin Genel Kurullarında görüşülüp onaylanan tasarı kanun halini alır. Sayıştayın yaptığı kontrollerin çok uzun zaman alması dolayısile Kesin Hesap Kanununun T.B.M.M. tarafından görüşülüp kabulü normal süresinden ortalama 2-3 yıl sonra olmaktadır. T.B. M.M. de ise gerek komisyonlar, gerek genel Kurullar bu kontrolü yaparken gerektiği şekilde derine inmezler ve kontrol çoğu zaman sadece Sayıştayın görüşlerinin aynen kabulü şeklinde sonuçlanır. Fransızcası : loi de reglement. loi des comptes. (Bk; bütçe).