Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KEYNESGİL DIŞ TİCARET TEORİSİ NEDİR?


Teoriyi geliştiren iktisatçılar Lloyd A. Metzler, Harry G. Johnson. Paul A. Samuelson, Murray Brown, Ronatd W. Jones ve Akira Takayama'dır. Bu yazarların Keynes Doktrinini dış ticaret konularına uygulamayı hedef tutan çalışmaları, özellikle 1947-1961 arasında yoğunluk arzetmiştir.

Bu çalışmalara Keynezyen Dış Ticaret Teorisi denilmesinin nedeni, eksik istihdam koşulları altında cereyan eden milletlerarası ticareti Genel Teori açısından tahlil etmeleridir. Lloyd A. Metzler 1950 de bütün malları kapsayan ve n sayıda ülke arasında yapılan mübadeleleri incelemiş ve kurduğu modelde çarpan etkisinin rolünü belirtmiştir. Bu teoride, fiyatların esnek olmadığı varsayılmıştır. Marjinal harcama eğilimleri, sistemin behavioral yani davranışsal parametreleri olarak modele sokulmuştur. Ayrıca, otonom harcamalar da hesaba katılmıştır.

i ülkesindeki gelir ve üretim hacmini yi ile belirtelim. Yi den otonom harcamalara kullanılan miktarı ai ile gösterelim. i ülkesinin i ülkesinden marjinal ithal eğilimi mij olsun.

Denge formülleri şöyledir:

 

Yi = ∑i mi3 yi + ai   i=1.....n

veya

y = (I-M)-1a.

İkinci denklemdeki M=[mij], marjinal harcama eğilimlerinin matrisidir. Eğer Si mij < 1 durumu ayrıca varsayılırsa, (I-M)-1 nin elemanlarından herbiri sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olacaktır. Ve bütün çarpanlar, birer negatif olmayan rakamdır.

Yukarıki denklemlerden, bir dinamik Keynes Sistemi çıkartılmaktadır:

y (t+1) = Mv(t) + a .

Bu formülde ;

y (t). t dönemi üretim ve gelir seviyesidir.

Eğer I - M in karakteristik kare kökleri mutlak değer olarak 7 den küçük iseler, sistem istikrarlıdır. Diğer bir deyimle istikrar şartı, lerden yani öbür ülkelerden herbiri için Simij < 1 dir. Yani ülkelerden herbirinde, marjinal harcama eğilimleri toplamının 1 den küçük olması gereklidir. Harry G. Johnson 1958 de, sistem istikrarlı iken harcamaların yerli mallardan ithal mallarına kaymasının daima isjihdam hacmine zarar vereceğini ortaya koymuştur.

Simij ˃ 1 söz konusu olduğunda ise, Paul A. Samuelson'un tahlillerinde belirttiği gibilerden herbiri (yani ithalât yapan ülkelerden herbiri) için, sistem kesin olarak istikrarsızdır. Bu istikrarsızlık dolayısıyla, otonom harcamalarda kaydedilecek ufak bir değişiklik, çarpan etkisi dolayısıyla gelirleri büyük ölçüde etkileyebilir.

Ronatd W. Jones ve Murray Brown, 1962 de, n ülkeli bir değişim sisteminde çarpan ve hızlandtranın birlikte işleyiş modelini kurmuşlardır. i ülkesinin üretimindeki 1 birim artışın i ülkesinde yapılan yatırımlara cij miktarında yansıdığını farzedelim. Çarpan ve hızlandıranın birlikte işleyiş modeli şöyle olacaktır:

y(t+1 )=My(t)+C[y(t+1)-y(t)] +a

veya

y(t+1)= [I - (I - C)-1(IM)]y(t)+(I-C)-1a.

Bu sistemde. mij yatırım harcamalarını da kapsayan marjinal ithal eğilimidir. Simij<1 durumu bir varsayımdır. Denge çözümü, Metzlerin modelindeki gibi y=(I-M)-1a dır. Ancak istikrar (I-M)-1 ın pozitif bir rakam olmasına bağlı değildir.

Almancası : Aussenhandelstheorie von Keynes.

Fransızcası : théorie keynâsienne des échanges internationaux.

İngilizcesi : Keynesian theory of intemational trade.

(Bk; Keynes, çarpan, Dış Ticaret Teorileri, eksik istihdam. Matematik Dış Ticaret Teorisi).