Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KİBUTZ NEDİR?


İsrailde kollektiviât esaslara göre teşkilâtlanmış tarımsal toplulukları ifade etmektedir. İlk kibutz'lar Filistine göç eden yahudilerin henüz işlenmemiş toprakları müştereken işleme ihtiyacından doğmuştur. Daha sonra 1927 senesinde bunların statüsü hukukî esaslara bağlanmıştır. Topluluğa mensup olan ve çocuklar, yaşlılar ve hastalar dışında kalan yetişkin ve sıhhatli her şahıs çalışmaya mecburdur. Yemekhane ve çamaşırhane ortaktır. Yiyecek maddeleri ihtiyaca göre dağıtılmaktadır. Buna karşılık ücret mevcut değildir. Çocuklar aktif metodlarla topluluk tarafından yetiştirilmekte, kendilerine siyonist bir ideal verilmektedir. Kibutzlar değişik ideolojilere sahip beş federasyon içinde toplanmışlardır. Teknik bakımdan kibutzların herbiri oldukça büyük ve en yüksek randımanla çalışan tarım işletmeleridir. Senede bir defa toplanan genel kurul kibutz'un üç kişiden meydana gelen yönetici kadrosunu seçmektedir. Kibutz her üyesine uygun bir iş bulmak ve iktisadî krizler sırasında üyelerini azaltmak veya çoğaltmak yoluna gitmek zorundadır. Keza nüfus artışının toprağın imkânlarını aşacak dereceye varması halinde, kibutz sınaî teşebbüslere girişmekte ve böylece herkese iş sağlamaktadır. Kibutz'ların sayısı hemen hemen 1948 de kesin şeklini almıştır. Halen 150.000 hektarlık bir arazi üzerinde 85.000 kişiyi barındıran 225 kibutz mevcuttur. Kibutz'larda üretilen her türlü ürün TNUVA ismini taşıyan ve monopole sahip bulunan bir kooperatif tarafından satılmaktadır.

Almancası : Kibbutz.
Fransızcası : kibboutz.
İngilizcesi : kibbutz.