Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KLASİKLER NEDİR?


1776 dan Yirminci Yüzyıla kadar hâkim mevki tutmuş bir ekolün temsilcileridir. Klâsik Ekolün kurucusu Adam Smith'dir. Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Robert Torrens, Jean-Baptiste Say, Fréderic Bastiat, Nassau Senior, John McCulloch, James Mili, John Stuart Mili, Jeremy Bentham ve John Elliot Cairnes Klâsik Ekolün başlıca isimleridir. Klâsik akım, Endüstri Devrimiyle beraber doğmuştur. Merkantilistler'in aşırı müdahale politikasına karşılık Klâsikler liberal bir doktrinin savunucusu olarak fikir mücadelesine atılmışlardır. Klâsik Ekol, gelişen Avrupa sanayiinin ihtiyaçlarına ve menfaatlerine tercüman olmuştur. Klâsik akım, Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler! sloganını esas itibarile benimsemiştir. Devletin iktisadî hayata lüzumsuz ve bürokratik müdahaleler yapmaması gerektiğini ileri sürmüştür. Devletin sadece özel teşebbüs hesabına ilgi arzetmiyen iktisadî konulara karışması gerektiğini belirtmiştir. Adam Smith, bir milleti barbarlığın en aşağı seviyesinden refah zirvesine çıkarmaya barış ve huzurun, mutedil vergilerin ve adalete dayanan müsamahalı bir idare rejiminin yeterli olacağını yazmıştır. Ancak birçok kimselerin sandıkları gibi, Klâsikler su katılmamış bir iktisadî Liberalizmin partizanlığını yapmış değillerdir. Adam Smith. Dış ticareti İngiliz bayrağı altında yürütmeyi hedef tutan Cromwell Kanunlarını desteklemiş, sanayiin bazı hallerde devletçe kurulabileceğine işaret etmiş, miras yolu ile intikal edecek servetlere sınırlı bir vergi konulmasına taraftar olmuş ve toprak spekülâsyonundan doğacak kazançlardan devlet hazinesine bir gelir sağlanması gerektiğine inanmıştır. McCulloch, kamu yararını ilgilendiren alanlarda faaliyet gösteren kumpanyaların kâr haddini kanunla tayin etmek lüzumunu ortaya atmıştır. John Stuart Mili. miras aleyhine cephe almıştır. Sosyal konulara Klâsiklerin tamamiyle kayıtsız davrandıklarına dair yayılmış olan kanaat de, gerçeğe uygun değildir. Smith ve Malthus, Okullara devletin malî yardım yapmasını istemişlerdir. Senior, arsa ve bina spekülâsyonu yapanlara kanun koyucunun müdahalesinde fayda mülâhaza etmiştir. Ricardo'dan maadaki Klâsikler, ücret ödemelerini para yerine mal vererek yapan firmalara karşı çıkmışlardır. Çocukların ve kadınların çalıştırılma şartlarına en kuvvetli itiraz. Klâsiklerden gelmiştir. Senior. kadınların yer altı madenlerinde çalıştırılmalarını yasaklayan kararnameleri savunmuştur. Klâsiklerin çoğunluğu, iş hayatında kadın-erkek eşitliğine taraftar olmuşlar ve kadınlara az ücret ödenmesini tasvip etmemişlerdir. Torrens. emek yerine makine ikame edilerek açığa çıkarılan işçilere patronların tazminat ödemekle yükümlü tutulmalarını istemiştir. Klâsiklerin asgari ücrete aleyhtar olmaları, işsizliği arttırıcı bir etki doğurmak ihtimalinden ileri gelmiştir. Onlar asgarî ücret mezvuatının işsizliğe yol açabileceğine ve iş hacminin büyümesini önliyeceğine inanmakta idiler. Klâsiklerin çoğunluğu, sendikacılık hareketini müsait bir gözle izlemiştir. Ancak sendikacıların makineleşme hareketine ve teknik ilerlemeye düşmanlık etmelerini tasviple karşılamamışlardır. Klâsikler, tam çalışma şartlarını ve rekabet rejimini. tahlillerine, esas tutmuşlardır. Para meselelerinde, Miktar Teorisine bağlı kalmışlardır. Ücretler hakkında enteresan tahliller yapmışlar veteoriler kurmuşlardır. Dış Ticaret Teorisi ve Rant Kanunu. Klâsik ekolün tipik tahlil örneklerindendir. Klâsik Ekolde, iyimserler ve Kötümserler diye ayrılmış iki kol vardır. Kötümserleri temsil edenler Malthus, Ricardo ve Senior'dur. İyimser kolun temsilcileri Jean-Baptiste Say. Bastiat ve John Stuart Mili'dir. Klâsik Ekole bu adı koyan, Karl Marx'dır. Klâsik Ekole dair tartışmalar. 1936 da Keynes'in Genel Teorisi yayımlanıncaya kadar hararetini muhafaza etmiştir. İktisadî doktrinler tarihinde, hiçbir fikir sistemi bu kadar hırpalanmamış ve eleştirilere bu derece mukavemet göstermemiştir.
Almancası : klassische Ökonomen.
Fransızcası : économistes classiques.
İngilizcesi : classical economists.
(Bk; Adam Smith. Robert Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Senior, Klâsik Dış Ticaret Teorisi, John Stuart Mili, Kıymet Teorileri, Ücret Teorileri, Liberalizm, Manchester Ekolü, Currency Principle).