Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÖLELİK REJİMLERİ NEDİR?


Çalışma özgürlüğünü reddeden zorunlu bir iş rejimini ifade etmektedir. Antikitede kölelik rejimi en fazla rastlanan iş rejimi idi. Gerçekten Eski Yunan ve Romada bedenî faaliyetlerin hür insanlara yakışmadığı inancı hâkim bulunuyordu. Hür insanlar her türlü sınaî veya tarımsal işler yerine güzel sanatlar, felsefe veya sitenin savunması için gerekli olan askerlikle uğraşmayı tercih ediyorlardı. Nitekim o devrin ünlü filozofları dahi bu görüşün dışına çıkamamışlardır. Şahsiyetten yoksun olan köle sahibinin malı olduğundan, gösterilen işi yapmaya mecburdu. Sahibinin izni olmadan evlenemez. kendini savunamaz ve başkasına şikâyette bulunamazdı. İlk ve Ortaçağlardaki köleler daha ziyade harp esirlerinden ve hürriyetlerini satmış kimselerle bunların çocuklarından meydana geliyordu. 18. Yüzyıldan itibaren kölelik rejimi Avrupa toplumlarında önemini kaybetmeye başlamıştır. Bu duruma yol açan etkenlerin başında kölelerin çok düşük verimle çalışmaları ve hümanist görüşlerin gelişmesidir. Buna karşılık büyük kısmı Avrupalılara ait olan sömürgelerde kölelik rejimi uzun müddet ..geçerli olmuştur. Hatta modern sanayiin ham madde ihtiyacına cevap verebilmek için sömürgelerin halkı eski çağlara nazaran daha güç şartlar altında çalıştırılmıştır. Sömürge ülkelerde köleliğin devam etmesinin en önemli sebepleri buralarda dinî, siyasî ve felsefî fikir akımlarının daha az yaygın olması ve gıda maddelerinin ucuzluğudur. Gerçekten kölelerin ücret şartlarını etkileyen faktör, insanca yaşama seviyesi değil, fizyolojik asgarîyi ifade eden beslenme şartlarıydı. 17. Yüzyıldan sonra çalıştırılan köleler genellikle siyah ırka mensup olduklarından, daha kötü şartlara tâbi tutulmaktan kurtulamamışlardır. Fransızların 1685 te çıkardıkları Kara Kanun kölelere uygulanacak kuralları ihtiva etmekteydi. Bu kanuna göre sahibine karşı gelen veya hırsızlık yapan köle idam cezasına çarptırılmakta ve bunların sahiplerine de tazminat ödenmekteydi. Kölelerin kaçmaya teşebbüs etmeleri de çok ağır cezaları gerektiriyordu. Kara Kanundaki bu gayri insanî hükümlerin aynı yıllarda İngiliz kolonilerinde kölelere uygulanan kaidelere nazaran çok daha insanî olduğu o devrin tanınmış İngiliz yazarları tarafından ifade edilmiştir. Kölelik rejimleri günümüzde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile açıkça reddedilmiştir. Fransız İhtilâlinden gelen bu hürriyetçi görüşler, hemen hemen bütün ülkelerin anayasalarına girmiş ve herkesin çalışma hürriyetine sahip olduğu açıklanmıştır.
Almancası : Sklaventum. Sklaverei.
Fransızcası : esclavage.
İngilizcesi : slavery.
(Bk; iş mükellefiyeti, iş rejimleri).