Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KONJONKTÜREL İŞSİZLİK NEDİR?


İstihdam hacminin konjonktür dalgalanmalarına bağlı olarak daralması sonucunda ortaya çıkan geçici fakat yaygın bir işsizlik halidir.

Konjonktürün buhran ve durgunluk safhalarında, efektif talebin yetersizliği sebebiyle üretim ve yatırımların daralma ve durgunlaşması gelişmiş sanayi memleketlerinde büyük işçi kütlelerini işsiz bırakabilmektedir. Piyasanın şeffaf olmayışı dış piyasalar için mal imali, kütle halinde üretim ve dolambaçlı üretim süresi konjonktürel işsizliğin belli başlı âmillerindendir.

Bu işsizlik nev'i bilhassa dayanıklı mal üreten işkollarında daha şiddetle hissedilmektedir, işsizliğin şiddeti ülkenin çeşitli coğrafî bölgelerinde o mahaldeki sanayiin cinsine göre farklı olmaktadır. Konjonktürel işsizlikten en fazla zarar görenler sırasile genç işçiler, yaşlı işçiler ve orta yaşlı işçilerdir.

Konjonktürel işsizlik kapitalist sistemin tabiî bir neticesi olarak kabul edilmekle beraber, hükümetlerin antidepresyonist tedbirler almak suretiyle bu tip işsizliği bertaraf edebileceği iddia edilmektedir. Nitekim günümüzde alınan bazı tedbirler sayesinde konjonktürel işsizlik eski şiddet ve vehametini kaybetmiştir. Bu tedbirler mail siyaset, nakdi siyaset ve ücret siyaseti olmak üzere üç grupta toplanmaktadır, İkinci Dünya Harbini takip eden yıllarda hükümetlerin gerek umumî bütçe harcamaları yolu ile, gerek geliştirilmiş bir para siyaseti vasıtası ile iktisadî hayata yön vermeleri, dünya ekonomisini 25 yıldır buhranların tahribatından korumuştur. Bu neticeye ulaşılmasında planlı ve dengeli bir iktisadî gelişmenin temin edilmesi kadar, alınan refah ekonomisi tedbirlerinin de olumlu bir rol oynadığına şüphe yoktur. Sosyal sigortalar, işsizlik sigortası ve tarım kredileri başta gelen tedbirler arasındadır. Konjonktürel işsizlik halinde kredilerin artırılması veya işsizlik ödeneklerinin yekûnunun artması satın alma gücünün kısmen muhafaza edilmesine faydalı olmaktadır. İşçilere yıllık ücret garantisi sağlanması da aynı sonuca varmak üzere tavsiye edilen tedbirlerdendir.

Almancası : konjunkturelle Arbeitslosigkeir.

Fransızcası : chömage conjoncturel.

İngilizcesi : cyclical unemployment.

(Bk; konjonktür, konjonktür teorileri).