Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KORELASYON TABLOSU NEDİR?


Birimlerin nicel iki vasfa [meselâ bir tarlaya dökülen gübre miktarı (X) ve verim (Y) ye] göre kombinezonlu bir sınıflandırmaya» tâbi tutulması sonucunda elde edilen tablodur. Buna karşılık nitel vasıfların kombinezonu ile hasıl olan cetveller için kontenjans tablosu tâbiri kullanılır. Taksimat (sınıflar veya şıklar) sayısı X vasfında (k), Y vasfında (l) olursa tablo toplam sütun ve satırları dışında IXk haneden bileşir. Nitekim aşağıdaki misalde k = 4, 1 = 5 ve söz konusu hanelerin sayısı 20 dir. X vasfının genel olarak (i) indisi ile gösterilen taksimatına sütunlar, Y vasfının (l) indisi ile ifade edilen taksimatına satırlar ayrılır. Böylece X e ait başlıklar sütunlar üzerine soldan sağa doğru, Y lere ait başlıklar satırların başına yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Hanelerdeki rakamlar hem Xi hem de Yi vasfını haiz birimlerin sayısını (frekans Ni1) gösterir.

Toplamları için tablonun altına bir satır ve sağına bir sütun ilâve edilir. Alttaki toplam satırı X vasfının (i) taksimatındaki birimlerin toplam sayısını

         i 

Nio = ∑ = Nij

         i

sağdaki toplam sütunu Y vasfının (j) taksimatına giren birimlerin toplam sayısını

        k

Noj = ∑   = N i j

         i

ifade eder. Son N sembollerinin altındaki birinci indisin X e, ikincisinin Y e ayrılmış olduğu ve

(O) olarak gösterilen bir indisin ilgili değişgenin hesaba katılmadığı anlamına geldiği kaydedilmelidir. Toplam satır ve sütunundaki Ni0 ve N01 sembolü verilen bu rakamların teşkil ettiği ve birimlerin X ve Y vasıflarına göre ayrı ayrı dağılımını gösteren serilere kitlenin marjinal bölünmesi adı verilir.

Aşağıda, rakamların yanına sembolleri de yazılmak suretiyle korelasyon tablosuna misal verilmiş, ancak tablonun karışık olmaması için hanelerdeki frekansların işareti (Nij) gösterilmemiştir. Meselâ N3 2 = 5, N2.4 = 2 olduğu açıktır.

Bu gibi cedvellere korelasyon tablosu denilmesi sebebi, iki olay arasında bağıntı olduğu takdirde frekansların bir doğru veya eğri üzerinde toplanmak eğilimini göstermeleridir. Nitekim misalde frekanslar bir diagonal üzerinde ve etrafında yığışmış cedvelin sol üst ve sağ alt köşesi boş kalmış bulunmaktadır.

(Y1) kilo

20(X1)

25(X2)

30(X3)

35(X4)

Toplam

250 (Yx)

-

-

2

3

5(N0.1)

200 (Y2)

-

4

5

3

12 (N0.2)

150 (Y3)

2

4 v

2

-

12(n0.3)

100 (Y4)

6

2

-

-

8 (N0.4)

50 (Y1)

2

-

-

-

2 (N0.l)

Toplam

10

(N1.0)

10

(N2.0)

9

(N3.0)

6

(N4.0)

35

(N)

Almancası : Korrefationstabelle.

Fransızcası : table de corrélation.

İngilizcesi : correlation table.

(Bk; kombinezonlu sınıflandırma).