Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KÖY KALKINMASI NEDİR?


Memleketimizde nüfusu iki bine kadar olan ve genellikle tarımsal faaliyetlerle geçinen toplulukların iktisadî gücünü artırmak, sosyal ve kültürel olanaklarını genişletmek suretiyle insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine kavuşturmak ve artan millî gelirden sosyal adalet ilkelerine göre pay almalarını sağlayabilmektir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre memleketimizde halen köy niteliğinde 65.277 yerleşme birimi mevcuttur. Türkiye nüfusunun büyük bir kısmının tarım kesiminde bulunması köy kalkınmasını genel kalkınma içinde, önemli bir sorun haline getirmiştir.

Köy kalkınmasının iktisadî yönü tarım kesiminde üretimin ve verimliliğin artırılması ile yakından ilgilidir. Köy kalkınmasında etkili bir toprak reformu, tarımsal üretim metodlarının modernleştirilmesi. sulama imkânlarının genişletilmesi. tarımsal mücadeleye hız verilmesi, yeterli bir kredi ve istikrarlı fiyat politikasının izlenmesi, kooperatifçiliğin teşviki gibi çok yönlü tedbirlerin ahenkli bir şekilde yürütülmesine ihtiyaç vardır.

Köy kalkınmasında devletin ve mahallî kaidarelerinin çabaları yanında, bizatihi köyün kalkınmaya yönelmiş davranışlarını teşvik etmenin de büyük bir önem taşıdığı anlaşılmıştır. Toplum kalkınması metodları ile köylü ile kamu kuruluşlarının her kademesi arasında işbirliği sağlamak hem köylünün kendine olan güvenini artırmakta, hem de devletin yükünü hafifletmektedir.

Diğer taraftan köy kalkınmasında orman köyleri sorununun özellik taşıdığı unutulmamalıdır. Orman içi ve orman kenarı köylerde yaşıyanlar toplam köy nüfusunun % 30 unu bulmaktadır.

Bunlardan %62 sinin bulundukları yerlerde kalkındırılabileceği Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı bir araştırmadan anlaşılmaktadır. Bura­larda el ve ev sanatlarını geliştirmek, özel bir kredi sistemi uygulamak ve kooperatifleşmeyi teşvik etmek gerekmektedir.

Köy kalkınmasının, özel tedbirleri gerektirmekle beraber, genel kalkınmanın bir parçası olduğu şüphesizdir, özellikle büyük bir işgücü rezervinin bulunduğu köy çevresinin kalkınabilmesi için tarımdan sanayi kesimine doğru bir işgücü akımına ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Bu ise sanayide yeni istihdam imkânları yaratmaya bağlıdır.

Almancası : Entvvicklung von Bauiand.

Fransızcası : dâveloppement rural.

İngilizcesi : rural development.