Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KREDİ NEDİR?


Muhtelif şekillerde tarif edilmiş olup genel olarak hazır bir satın alma gücünün kullanılmasından belirli bir süreyle diğer bir kişi lehine feragat edilmesi, ona terkedilmesidir.

Bu tarifi daha basit şekilde yapmak gerekirse: «kredi ve mevcudun belirli bir süreyle ve geri almak kaydile verilmesi veya verilmiş bir varlığın ödenmesine kefil olunması olayıdır».

Kredi mefhumunda en mühim unsur zamandır. Bu sebeple bazı iktisatçılar krediyi; zaman fasılasile ayrılmış bir mübadele veya hazır bir servetin Herdeki bir servette mühadelesi seklinde tarif ederler.

Kredide zaman unsurunun mevcudiyeti (itimat) unsurunu da ortaya çıkarmaktadır. Esasen, kredi kelimesinin kökü lâtincede itimat etmek manasına gelen (creditum) dan gelmektedir.

Kredide üçüncü bir unsur da ödenmeme tehlikesi (risk)'dir. Kredi iş bölümü ve ihtisaslaşmanın çok ileri gittiği bugünkü toplumlarda çok büyük bir önem taşımaktadır. Kredinin fayda ve rolü şu şekilde özetlenebilir.

1) Kredi bir uygulama aracı vazifesi görür,

2) Kredi sermaye birikime imkân verir,

3) Kredi üretimin hızlanmasına ve artmasına yol açar,

4) Kullanılmaya hazır ve fakat atıl vaziyette bekleyen sermayenin iş sahasına intikalini sağlar.

5) Kredi, girişimcilerin işletmeleri için lüzumlu sermayeyi kredi tasarruflarıyla biriktirmek, bunun için de uzun bir zaman geçmesini beklemek külfetinden kurtarır,

6) Tasarrufu kıymetlendirip ona bir bedel sağladığından umumî tasarrufun artmasını hızlandırır.

Uzun müddet kredi işlemleri hususî şahıslar arasında kalmıştır. Modern bankacılığın doğuşundan sonra ise bu muameleler bankalar tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Kredileri ;

a) Kullanıldıkları sahaya göre sınai, ticarî, ziraî ve mesken,

b) Vadeleri itibarile kısa, orta ve uzun,

c) Teminat bakımından açık ve teminatlı,

d) Üretim yapanın durumuna göre hususî ve kamu,

e) Tahsis mahallerine göre tüketim ve üretim,

kredileri şeklinde tasnife tabi tutmak mümkündür.

Almancası : Kredit.

Fransızcası : crédit.

İngilizcesi : credit.

(Bk; bankacılığın tarihçesi, kredi kontrolü, ikraz, dokümanter kredi, orta vadeli kredi, uzun vadeli kredi, kısa vadeli kredi, kabul kredisi, açık kredi).