Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

KRONİK İŞSİZLİK NEDİR?


Ekonominin bünyesinden gelen ve önlenmesi uzun vâdeli ve köklü tedbirleri gerektiren bir az çalışma ve çalıştırma halidir. Az gelişmiş memleketlerde görülen bu işsizlik neu'inin sebebi, iktisadi hayattaki istikrarsızlıkla ilgili değildir, işgücünün büyük bir çoğunluğu üretim faaliyetine katıldığı halde, sarf edilen zamana göre üretilen mal ve hizmetler işgücünün üretebileceği miktardan çok azdır. Halledilmesi gereken problem kütle halindeki işsizlikten ziyade bir az çalışma ve çalıştırmadır. Bu az çalışma ve çalıştırma işçilerin nisbeten mahdut bir miktarını değil, işgücünün büyük bir kütlesini içine almaktadır. Az gelişmiş memleketlerde görülen kronik işsizlik hadisesini iki unsura ayırmak mümkündür. Bunlardan birisi ve en barizi bu ülkelerin tarımsal üretimine has uzun devreli mevsim işsizliğidir. İkinci unsur tarımda istihdam edilen işgücünün fazlalığıdır. Bu hal son yüzyıllarda nüfusun devamlı olarak artmasının ve tarım dışındaki sektörlerde çalışma ve çalıştırma imkânlarının sınırlı oluşunun bir neticesidir. Kronik işsizlik hem âcil halledilmesi gereken, hem de halli güç olan bir işsizlik türüdür. Gerçekten kronik işsizliğin giderilmesi diğer işsizlik türlerine nazaran daha güçtür. Alınacak tedbirler arasında ekonomik bünyeyi değiştirmek, istihsal tekniğinde değişiklik yapmak ve sermaye kaynaklarını yeterli derecede ve sür'atle artırmak sayılabilir. Almancası sırukturelle Arbeitslosigkeit. Fransızcası : chömage chronique, chömage structurel. İngilizcesi : chronical unemployment, structural unemployment. (Bk; işsizlik, iktisadî buhranlar).