Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

LİMİTED ORTAKLIK NEDİR?


İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı bulunan ve esas sermayesi muayyen olan şirkettir.

Limited ortaklıklar bankacılık, sigortacılık sahaları hariç olmak üzere kanunen yasak olmayan her türlü iktisadî maksat ve konular için kurulabilirler.

Bu şirketlerde, ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz.

Limited ortaklık sermayesinin 10.000 TL. dan az olmaması şarttır. Ortaklıkların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak, ortaklardan herbirinin koyacakları sermayenin en az 500 lira veya 500 liranın katları.olması gereklidir. Ortaklar tarafından sermayenin para veya ayın olarak konulması mümkündür.

Ortaklar tarafından konulan sermaye için hisse senedi çıkarılamaz.

Limited ortaklıkların kuruluşları Anonim ortaklıkların ani kuruluşlarına benzer. Ortaklar tarafından hazırlanan ve imzaları notere tasdik ettirilen esas mukavelename, kuruluştan önce yarı sermayenin ödendiğine dair banka mektubu ile birlikte Ticaret Bakanlığına tevdi ve Bakanlığın onayı alındıktan sonra ilgili Ticaret Sicili Memurluğunca keyfiyetin tescil ve ilânı ile şirket kurulmuş sayılır. Anonim ortaklıklardan farklı olarak tescilden evvel ayrıca alâkalı mahkemeden kuruluşun tasdiki için karar alınmasına lüzum yoktur.

Limited ortaklıklarda, aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket sözleşmesi veya umumî hey'et kararı ile şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına veya ortak olmayan şahıslara da bırakılabilir.

Ortaklık namına yapılacak yazılı beyanlarda, şirketin unvanı ile beraber müdürlerin kendi imzalarının da bulunması lâzımdır.

Ortaklık tarafından tanzim edilecek mektup evrak ve vesikalarda, şirketin unvariı ile birlikte esas sermaye miktarının da gösterilmesi şarttır.

Limited ortaklıkların genel kurul toplantılarına ortak adedi 20 den fazla olduğu takdirde, anonim şirketlerin umumî hey'et toplantılarına ait hükümler uygulanır. Ortak sayısı 20 ve daha az olan şirketlerde kararlar yazılı reyle verilebilir.

Ortakların sayısı yirmiyi aşan şirketlerde bir veya birden fazla denetçi bulunur. Anonim şirketlerdeki denetçilere ait hükümler limited şirket denetçilerine de uygulanır.

Almancası : Gesellschaft mit beschrânkter Haftung.
Fransızcası : société â responsabilité limitée.
İngilizcesi : Hmited (liability) company.