Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MARXIN DEĞER TEORİSİ NEDİR?


Klasik ingiliz iktisatçısı Ricardo'nun kıymet hakkındaki görüşüne dayanır. Ricardo “çoğaltılabilir” malların değişim değerini onlara sarfedilen emek miktarı ile (çalışma saatleri toplamı ile) izah etmişti. Sermaye de, Ricardo'ya göre, daha önce sarfedilmiş emeğin gövde olarak kristalleşmesinden başka bir şey değildi. Bununla değeri emeğe ve emekçiye bağlamak noktasında Bilimsel Sosyalizme kapı aralanmış oluyordu. Marx'a göre malın değişim değerini, onun üretime “sosyal olarak gerektiği miktarda” sarfedilen çalışma saatleri toplamı tayin eder. “Sosyal olarak gerektiği miktarda” demekten maksat, değişim değerini belli zamanda ve belli bir toplumun normal üretim şartlarına uyarak sarfı gerekli olan ortalama çalışma saatleri toplamının tayin ettiğini belirtmektir. Ricardo gibi Marx da sermayeyi daha evvel sarfedilmiş çalışma saatleri tutarı olarak görmüştür. Böyle olduğuna göre, herhangi bir mal biriminin değişim kıymetini tayin eden unsurlar hepsi de emeğe dayalı olarak- şu üç kalemde toplanabilecek demektir: Tüketilmiş ham madde ve makinenin değeri (önceki çalışma saatleri tutarı kadar); kullanılan emeğin değeri (çalışma saatlerinden emekçiyi geçindirmeğe yetecek kadarı ücret olarak); artı değer (üretilen malın toplam çalışma saatlerile tayin edilmiş değişim kıymetinden emeğin değişim kıymeti olan saatleri indirdikten sonra kar halinde girişime ait olan saatler tutarı.

Marx, üretilen malın değişim değeri ile onu üreten emeğin değişim değerinin farklı şeyler olduğunu ileri sürmüştür. Birincisini tayin eden, söz konusu malın birimi içine giren emek miktarıdır, başka bir deyişte, malı tekrar üretim için üreticinin katlanması gereken maliyettir (saatler toplamı ofarak). İkincisini tayin eden ise, emekçinin çalışma gücünü bir günden öbürüne tekrar üretip yerine koyması için gerekli maliyettir ki bu da geçinme mallarının üretimi için gerektiği kadar çalışma saatleri toplamı demektir. Müteşebbis sattığı malın değişim kıymeti içinde ona sarfedilmiş emeğin tam karşılığını aldığı halde, o işte kullandığı emekçiye sadece kendi değişim değerini, yani ancak çalışma gücünü tekrar üretmeğe yetecek kadar saatlerin toplamını ücret olarak ödemektedir. İşte, malın değişim değeri ile onu üreten emeğin değişim değeri arasındaki bu fark kapitalist müteşebbisin karı demek olan artı değeri meydana getirir. Artı değerin, değişken (variable) sermayeye bağlı olarak mutlak ve nisbi değişimi Marx'ın İktisadi Büyüme ve Gelişme Teorisinin kilit noktasında yer alır.

Almancası : marxistische Werttheorie.

Fransızcası : théorie marxiste de la valeur.

İngilizcesi : Marxist theory of value.

(Bk; artı değer. Karl Marx, Marksizm, Marx'ın büyüme modeli).