Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MATERYALİZM NEDİR?


Kainatta sadece maddenin varlığını kabul eden tanrı, ruh gibi manevi kavramları red ve inkar eden felsefi görüştür.

Antik çağda eşyanın kökünü ilahi bir kuvvetle açıklamayan ve atomların hareketlerinden söz eden Demokrit ve Epikiir materyalist felsefenin kurucuları olmuşlardır. Daha sonraki asırlarda, özellikle On Yedinci Yüzyıldan itibaren Hobbes, Diderot gibi düşünürlere göre mevcut olan herşey maddeye dayanmaktadır.

On Dokuzuncu Yüzyılda Karl Marx materyalist fikir akımını değişik bir görüşle ele almış ve açıklamalarda bulunmuştur. Tarihi Materyalizm ismini verdiği bir kavram üzerinde duran Karl Marx'a göre, iktisadi bir altyapı (infrastructure): din, hukuk, sanat, edebiyat gibi toplumun üstyapısını (superstructure) tayin etmektedir. Teknik gelişmeler sosyal, siyasi ve dini müesseselere, hatta örf ve adetlere tesir etmekte onları kendine uyduracak şekilde değiştirmektedir. Kapitalist iktisadi düzenin bir an önce yıkılmasında liderlere ve özellikle işçi sınıfına önemli görevler düştüğünü kabul eden Marx, şahısların bu gelişmeyi hızlandıracağını benimsemekle beraber, esas faktörün iktisadi altyapı olduğunu ileri sürmektedir.

Marx'a göre iktisadi altyapıdaki bu değişmenin etkileri sadece kapitalist fabrika sanayiine has değildir. Bilakis her devirde temel üretim tekniği, toplumu birbirine düşman iki sınıfa ayırmıştır. Bunlardan biri (sömürenler) üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar, diğerleri (sömürülenler) bu araçlardan yoksun olanlardır, ilk çağlarda köle ile efendisi, orta çağiarda serf ile toprak sahibi arasıpdaki bu çekişme kapitalist fabrika sanayiinin ortaya çıkmasından sonra değişik ve daha belirli iki sosyal sınıfı karşı karşıya getirmiştir: kapitalistler, üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar; proleterler, emeklerinden başka geçimlerini sağlıyacak imkana sahip olmıyanlar. Bu materyalist görüşten hareket eden Marx'a göre sosyal sınıflar arasındaki çatışma, işçilerin büyük şehirler civarında meydana getirdikleri toplulukların genişlemesi oranında kaçınılmaz olacaktır.

Almancası: Materialismus

Fransızcası: matérialisme

İngilizcesi: Materialism

(Bk; Marksizm, Tarihi Materyalizm, Diyalektik Materyalizm, ideoloji).