Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MEVDUAT NEDİR?


Bankalara istenildiği zaman ve yahut muayyen bir vadenin sonunda çekilmek üzere yatırılan paralardır. Mevduata (tevdiat) da denilmektir.

Mevduatın takibine mahsus hesaplara da yerine göre mevduat hesapları, alacaklı cari hesaplar gibi muhtelif isimler verilir. Bu hesapların müşterek karakteri daima alacak bakiyesi vermeleridir.

Mevduat vade itibarile üçe ayrılabilir:

a) Vadesiz mevduat.

b) İhbarlı mevduat.

c) Vadeli mevduat.

Bankalar için mevduat en önemli yabancı kaynaktır. Mevduat ile plasman muameleleri arasında sıkı bir irtibat mevcuttur.

Borçlar Kanununun 472 inci maddesi gereğince mevduat bir usulsüz sözleşme vermesidir. Bununla beraber, mevduat muamelesile yatırılan bir miktar paranın mülkiyetini bankaya naklettiğine ve banka da aynı tutarı geri vermekle yükümlü bulunduğuna göre bu muamelenin Borçlar Kanununu 306 ıncı maddesi hükümleri dahilinde ödünç sözleşmesinde izahı mümkündür.

Memleketimizde, Bankalar Kanununa veya hususi kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili olanlardan başka hiçbir hakiki veya hükmi şahıs mevduat kabul edemez.

Bankalarımız hesaplarında resmi mevduat ile ticari mevduatı; bankalar mevduatını ve tasarruf mevduatını birbirlerinden ayırmaya ve bunları vadeli ve vadesiz olarak bir tasnife tabi tutmaya mecburdurlar.

Borçlar Kanununun rehinlere ve alacağın devir ve devredilmesine ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve tahmil ettiği yükümlülükler korunmalı kalmak şartile, mevduat sahiplerinin paralarını diledikleri anda bankalardan nakden geri almak hakları hiçbir suretle bağlı kalamaz ve sınırlanamaz.

Mevduat sahibi ile banka arasında vade ve ihbar müddeti hakkında kararlaştırılan şartlar korunmuştur.

On sene geçtiği halde sahipleri tarafından aranmayan mevduat Maliye vekaleti emrine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilir. Beş sene içinde sahibi çıkmayan mevduat devlete aktarılır.

Mevduat mahremiyetini ihlal eden banka memurları hapis ve ağır para cezasına mahkum edilirler. Kanunen mevduat kabulüne mezun olanların kabul edecekleri bilumum mevduata Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tespit olunan hadlerin üzerinde faiz verilemez.

Almancası : Depositen, Bankeinlagen.

Fransızcası : dépots.

İngilizcesi : deposits.

(Bk; mevduat çarpanı, mevduat tedavülü).