Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLETLERARASI TALEP DENKLEMİ NEDİR?


Bu teoriye göre uluslararası ticaret herhangi bir engelle karşılaşmadan serbest olarak yapılırsa, bundan her ülke kazançlı çıkar ve dünya kaynak dağılımında etkinlik sağlanmış olur. 

Adam Smith'e göre bir ülke, öteki ülkelere göre daha ucuza mal edebildiği ürünlerin yapımında uzmanlaşmalı, öteki ürünleri diğer ülkelere bırakmalıdır. Her ülke bu şekilde davranırsa, her mal mümkün olan en ucuz maliyetle üretilmiş olur. Üstelik her ülke bundan kazançlı çıkar. Çünkü başkalarına göre ucuza yapabildiğini üretir ve onlara satar. Onlardan da, kendisinin daha pahalıya üretebildiği malları daha ucuza alabilme olanağına kavuşur. Bu teoriye göre uluslararası ticarete girip kazançlı çıkabilmek için bir ülkenin ötekilerden daha ,Ucuza üretebildiği bir malın. Ya da malların olması gerekir. 

Ricardo'ya göre bu şart değildir. Bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu malın üretiminde uzmanlaşıp ötekilere dışarıdan satın alması, dış ticaretten kazançlı çıkabil­mesi için yeterlidir. Sözgelimi Türkiye ABD'ye kıyasla hem tekstil ürünlerini, hem de bilgisayarları daha pahalıya üretiyor olsun. Bu durumda Adam Smith'e göre, dış ticaretin açılmasından Türkiye'nin bir kazancı olamaz. Oysa Ricardo'ya göre, Türkiye bunlardan hangisinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahipse onun üretiminde uzmanlaşmalı ve diğer malı ABD'­den almalıdır. Bu durumda dış ticaretten her iki ülke de kazançlı çıkacaktır. Sözgelimi Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğü tekstillerde olsun. Yani tekstildeki maliyet farkı bilgisayar­lardan daha az olsun. Bu durumda Türkiye dış ticarete girmeyip, her iki malı da kendisi üretmeye kalkışacağına, tekstil üretiminde uzmanlaşarak bunları ABD'ye satarsa, (ABD de bil­gisayarda uzmanlaşacaktır) ve bilgisayarı ABD'den alırsa sonuçta kazançlı çıkacaktır.. Klasik dış dış ticaret teorisinin esasını karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımı oluşturur. Bu yaklaşım sonradan neoklasik ve yeni klasik dış ticaret teorilerinin de temelini oluşturmuştur. Serbest ticaret yanlıları hangi teorik dayanak olarak karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımını kullanmaktadırlar. Bu nedenle söz konusu teori uzun yıllardır tartışılan, üzerine çalışmalar yapılan bir yakla­şımdır. iktisat teorisinin en popüler tezlerinden birisini oluşturmaktadır.  

Klasik dış ticaret teorisinin ülkeler arasında mal değişiminin hangi oranlara göre gerçekleşeceği, yani ulusla­rarası ticaret fiyatlarına ilişkin kısmında Mill'in teklif eğrileri analiziyle tamamlamıştır. 

(Bk; Mill'in Dış Ticaret Teorisi).