Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİ BÜTÇE NEDİR?


Özel ve kamu kesimlerini birlikte elealan bir bütçedir. Burada devlet bütçesinde olduğu gibi sadece kamu kesiminin iktisadi faaliyetleri değil, özel kesim de dahil olmak üzere bütün ekonominin iktisadi faaliyetleri gösterilmektedir. Başka bir deyişle, milli bütçe gelecek döneme ait tüketim, tasarruf, yatırım vs. iktisadi değerlere ilişkin tahminleri göstermektedir. Milli bütçenin hazırlanışı, uygulanışı ve kontrolü ekonominin tümüne ait milli muhasebe kayıtlarını gerektirir. Karma ekonomilerde uygulanan planların yıllık dilimleri olan programlar milli bütçenin fonksiyonunu görür. Yalnız, bu programların özel kesim için emredici, olmayıp, sadece yolgösterici olmaları önemli bir husustur. Dolayısile bunlara katı anlamıyla milli bütçe demek mümkün değildir. Şunu da belirtelim ki katı anlamda milli bütçe halen pek uygulanmamaktadır. Ülkemizde 1961 Anayasasına göre her yıl milli bütçe tahminlerinin hazırlanıp Parlamentoya sunulmaları gerekir. Fakat hali hazırda uygulama devlet bütçesi yanında bütün ekonomiye ait bazı bilgi ve rakamların daha doğrusu genel raporların sunulmasından ibarettir.

Almancası : Nationalbudget. 

Fransızcası : budget national.

İngilizcesi : national budget and accounting.

(Bk; bütçe, plan. milli muhasebe).