Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

MİLLİ MUHASEBE NEDİR?


Bu kavramının Ortaçağa kadar indiğini düşünen iktisatçılar vardır. Birinci William İngiltereyi istila ettikten sonra, toprakların yüz ölçümünü, verdikleri ürün miktarını, üzerinde yaşayan nüfusu ve yetiştirdikleri hayvan türleri ile bunların sayılarını gezici heyetler marifetile yazdırtmış ve memleket ekonomisinin bir genel tablosunu çıkartmaya girişmişti. William Petty, 1665 de yazdığı Verbum sapienti ve 1676 da kaleme aldığı Pofitical Arithmetick adlı eserlerinde halkın gelirini, milli serveti ve emeğin yarattığı değeri tahlil etmiştir. Boisguilbert 1695 de, Detail de la France adlı eserinde Fransa'nın iktisadi varlığını hesaplamağa çalışmıştır. 1712 yılına kadar yaşamış olan ingiliz istatistikçisi Gregory King, milli ekonominin envanterini çıkartmayı, ailelerin kazançlarını ve harcamalarını sondajlarla öğrenmeyi ve bir milli gelir tahmini ortaya koymayı denemiştir. Fizyokratlar, İKTİSADİ TABLO'da, sektörlerarası fiziksel ve parasal değer akımları üzerinde durmuşlardır.

Yirminci Yüzyılda Bowley ve Stamp, milli gelir çalışmalarını tekrar canlandırmışlardır. Keynes'in Genel Teorisi, milli ekonominin muhasebesini kurmak fikrine önem kazandırmıştır, ikinci Dünya Savaşında ve onu izleyen yıllarda, milli gelir ve milli muhasebe çalışmaları büyük bir yoğunluk göstermiştir.

Milli muhasebe kavramı, iktisatçılar tarafından değişik terimlerle ifade edilmiştir. Fransızlar, comptabilité nationale terimini başlangıçtan itibaren benimsemişlerdir. Anglo - Saksonlar ve diğer ülkeler iktisatçıları national income and accounting national economic accounting national accounts social accounting construction of social accounts gibi terimler teklif etmişlerdir.

Milli muhasebe, belirli bir döneme ait iktisadi faaliyeti makro düzeyde izleme, ölçme ve değerlendirme tekniğidir. Ticari muhasebenin fitma bünyesindeki rolünün bir benzerini memleket ekonomisi çapında gerçekleştirir. Milli gelirin bir analizini ve dökümünü yaparak sektörlerinin ve unsurlarının fonksiyonel ilişkilerini aydınlatarak bunların makro sentez tablolarını çıkartır.

Biri analiz ve diğeri sentez karakterinde çift yönlü bir tekniğe dayanan milli muhasebe çalışmalarının iki amacı vardır. Birincisi, iktisadi faaliyetin tümünü ölçmektir, ikincisi, toplam iktisadi faaliyetin yapısal özelliklerini ve karakterlerini belirtmek üzere, sektörlerden herbiri içindeki faaliyeti ve sektörlerarası fonksiyonel ilişkileri tesbit etmektir.

Milli gelirin hesaplanmasında kullanılan, sayımlarla elde edilen ve çeşitli maksatlarla hazırlanan data milli muhasebe çalışmalarının bir nevi ham maddesidir. Milli muhasebe, bu data üzerinde işleyerek iktisadi hayatın mekanizmasını teşhise çalışır. Bu teşhis, aynı zamanda İlerisi için yapılacak tahminlerin temelidir. Milli bütçe, büyüme senaryoları, plan alternatiflerime uzun vadeli perspektif; milli muhasebenin sağladığı bilgilere ve imkanlara dayanarak yapılır. Firmalar da, kendr faaliyet programlarını hazırlarken milli muhasebeden yararlanabilirler.

Milli muhasebe dönemi, başlangıçtan bu yana, bir yıl olarak tesbit edilmiştir. Ancak ekonominin aktüel koşullarını yansıtma olanağı arttığı ve yaşanan günün durumunu gecikmeksizin belirttiği ölçüde faydasının da artacağı bu konu ile ilgilenenler tarafından kabul edilmektedir. Dönem süresinin üç aya indirilmesi istikametinde, ilim adamları arasında bir eğilim göze çarpmaktadır.

Milli muhasebe, yeni ve gelişme halinde bir tekniktir. Bu tekniğin zamanla değişmesi normaldir. Başlangıçtan 1970 lere kadar, araştırma konularının ve tahlil kapsamına giren unsurlarının geçirdiği üç gelişme safhası bulunduğu düşünülebilir.

A) Birinci safha, 1945 yılına kadardır. Kuznets, Perrout, Stone ve Colin Clark, bu safhada çığır açıcı katkılarda bulunmuşlardır.

1945 yılına kadar, özellikle kavramların tesbitine hedefleri belirlemeğe ve milli geliri hesaplama usûllerine önem verilmiştir.

Bir ülkenin bütün bir yıl boyunca ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplamı, MİLLİ HASILA olarak tanımlanmıştır. Milli hasıla. tüketim ve yatırım malları olarak iki grupa ayrılmıştır. Üretim alanlarından piyasaya mal ve hizmet akarken, bunlara karşılık iktisadi faaliyetin ücret, kar ilh.. şeklinde yarattığı para akımı milli gelir terimile ifade edilmiştir. Gelirlerin tüketime harcandığı ve tasarruf edildiği nisbetler milli muhasebe modellerinde belirtilmiştir.

Milli muhasebenin konusuna giren faaliyet, üç ayrı açıdan,tahlil edilerek .tablolara geçirilmiştir. Birinci tabloda, fizik yahut maddi üretim gösteriİmiştir. Ekenominin çeşitli dalları arasındaki değişimler ve ilişkiler tahlif edilmiş ve her dalın katma değer tutarı hesaplanmıştır.

İkinci tabloda, iktisadi faaliyet gelirler açısından izlenmiştir.

Üçüncü tabloda, harcamalar ölçülmüştür.

B)  ikinci safha 1945-1959 arasındadır.

Bu devrede, ekonominin karakteristik değişkenleri üzerindeki araştırmalar ilerletilmiş ve derinleştirilmiştir.

  1. Milli ekonomi dörde ayrılmıştır: işletmeler, household'lar, devlet ve dış alem.

Bu dört ayrı alandan herbiri için ayrı hesaplar çıkartılmıştır. Aralarındaki ilişkiler ölçülmüştür.

  1. Milli gelirin tanımına nihai ürün kavramı esas tutulmuştur. Nihal tüketiciye veya kullanıcıya intikal etmek üzere nihai piyasaya sunulan üretim hasılasına nihai mal denilmiştir. Aynı zamanda ara mallarının ve hammaddenin milli gelir açısından iktisadi rolleri tahlil edilmiştir. Her sektörün kendi nihai üretimi ve nihai tüketimi ile ara mallarının sektörlerarası dolaşımına ait sentez tekniği geliştirilmiştir.
  2. Para akımlarını izleme metodları üzerindeki çalışmalar ilerletilmiştir. Ödemeler akımını tabloya yansıtma usûlleri düzenlenmiştir. Para akımlarının iki ayrı amacı hedef tuttuğunu dikkate alarak bir ayırım yapmakta fayda görülmüştür. Üretim ve mübadeleleri besliyen para akımı ile emisyon, kredi ve spekülasyona yönelmiş para akımı, birbirinden tecrit edilmiştir.
  3. Sermayelerin ve üretim organizasyonu aktiflerinin muhasebesi çıkartılmıştır.

C)  Üçüncü safhanın başlangıcı, 1959 yılıdır.

Milli muhasebe tekniğinde, iktisadi faaliyetin dinamik bir sentez halinde izlenmesine giderek artan bir önem verilmiştir. Daha önce yapılmış çalışmalar toparlanarak net sentez tabloları vücude getirilmiştir.

  1. Milli muhasebenin üretim, tüketim ve yatırım gibi klasik makro yönleri tesbit edilmiştir.
  2. Genel durumdan hareketle, tahliller sektörlere indirilmiştir.
  3. Üretim konuları, üretimin cereyan tarzı, gelirlerin kullanılışı, yatırımların yönü ve alanları, devlet harcamaları, müteşebbisin finansman sorunları, tüketicinin davranışları ve dış alem ilişkileri araştırılmıştır.
  4. Endüstrilerarası ilişkilerin ve mübadelelerin bir tablosu çıKarlılmıştır.
  5. Ekonominin çeşitli ajanları arasındaki ilişkiler ve transferler incelenmiştir.

Milli muhasebe, iktisadi previzyonların temelidir. Milli bütçenin, yıllık programın, planın hasırlanmasında milli muhasebenin sentez tablolar değerlendirmelere ve tahminlere esas tutulmaktadır.