Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NARH NEDİR?


Mal ve hizmet fiyatlarının kamu otoritesince tespit edilmesidir.

Fiyat kontrol mekanizmasının bir aleti de narh'tır.

Taban ve atavan diye adlandırılabilecek iki narh türü vardır.

Taban narhları, malın satılabileceği en ucuz fiyatı tayin eder. Bu tür narhların hedefi, üreticiyi korumaktır, özellikle ham maddelere, ihracat mallarına ve müstahsil tarafından satılan gıda maddelerine taban narhları lüzum duydukça uygulanmaktadır. 1929 iktisadi buhranını izleyen yıllarda, taban narhları birçok ülkelerde geniş tatbikat konusu teşkil etmiştir.

Tavan narhları, bir malın satılabileceği en yüksek fiyatı tayin eder. Bu tip narhların hedefi, tüketiciyi korumaktır. Tavan narhları mübrem gıda maddelerine, şehir içi yolcu nakliyatına ve sağlık hizmetlerine normal zamanlarda da uygulanmaktadır. Belediyelerin koydukları, tavan narhıdır.

Harp ve enflasyon devrelerinde, tavan narhları, o vakite kadar fiyatları serbest bırakılmış birçok mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

Kambiyo kontrolü rejimlerinde, döviz kurları narha tabidir.

Kamu otoritesinin kredi organizasyonuna müdahale ettiği memleketlerde, faiz hadlerine de narh konulmaktadır.

(F. Ergin)

Almancası : amtlich festgesetzter Preis.

Fransızcası : prix contröla, prix fixe.

İngilizcesi : officially fixed price.

(Bk; vesika sistemi. Karaborsa Teorisi).