Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NEO-LİBERALİZM NEDİR?


1938 yılındanberi kullanılan bir terimdir. Yeni Liberalizm veya Liberalizm sonrası şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Neo-Liberalizm akımına başlangıç olarak 1938 ayında Walter Lippmann'ın Pariste tertiplediği büyük seminer gösterilmektedir. Neo-Liberalizm, bütün türlerile Kollektivizme ve Sosyalizme karşıdır. Fiyat mekanizmasının iktisadi önemine inanmaktadır. Piyasa rekabetinin korunmasını istemektedir. Mülkiyet rejimini savunmaktadır. Bu akımın klasiklerden ayrıldığı noktalardan bazıları şöyle özetlenebilir: Klasikler tahlillerinde, fiyat mekanizmasının kendiliğinden ve otomatik olarak işlediğini düşünmekte idiler. Neo-Liberallere göre ise fiyat mekanizmasının etkinliği iktisat siyasetine ve işletmelere bağlıdır. Piyasa düzeni başı boş bırakıldığı takdirde, fiyat mekanizmasının tutuk ve tesirsiz duruma geçmesi mümkündür. Klasikler, serbest rekabeti doğal düzenin kaçınılmaz sonucu saymakta idiler. Halbuki Neo - Liberallere göre iktisadi hayatın kendi haline bırakılacak akımı piyasayı bilakis serbest rekabet koşullarından uzaklaştırmaktadır. Piyasa rekabetinin korunması, hukuk rejiminin ve iktisat siyasetinin buna müsait bir ortam hazırlayabilmesine bağlıdır.
Almancası : Neoliberalisrmıs.
Fransızcası : néo-libéralisme.
İngilizcesi : neo-liberalism.
(Bk; Liberalizm. Klasikler, Doğal Düzen, Genel Denge Teorileri, Neo-Klasik Gelişme Teorileri).