Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NEW DEAL NEDİR?


Franktin Delano Roosevelt'in iktisadi depresonu yenmek amacıyla izlediği politikaya verilen addır. 1921 - 1929 arasında, Amerikada kredi hacmi anormal derecede genişlemişti. Fransız iktisatçısı Giscard d'Estaing'in tahminlerine göre, her altın dolara karşılık banknot ve kaydi para olarak uygulamaya 14 dolar tutarında satın alma gücü çıkartılmış bulunuyordu. Kredi enflasyonu ve aşırı borçlanma durumu vardı. Refah devresinde işlerin bereketine güvenerek fazla miktarda kredi açan bankalar ve firmalar, krizin başlamasile alacaklarını tahsil edemez olmuşlardı. İktisadi buhranda Amerikanın sınai üretim endeksleri 120 den 65 e düşmüştü. Fiyatların genel seviyesi, % 35 oranında alçalmıştı. işsiz sayısı 12 milyonu bulmuştu. Milli gelir 83 milyar dolardan 40 milyara inmişti. Sürüm sıkıntısı, zirai ekonomiye de sirayet etmişti. Kredi enflasyonunun bol miktarda borç para sağladığı kütlelerin ödeme kabiliyeti zayıflamıştı. Borç yükünün hafifletilmesi ve ödeme gücünün yükseltilmesi F.D. Roosevelt tarafından izlenen siyasetin hedefi olmuştur. Roosevelt, mali taahhütlerin iktisadi bünye üstündeki baskısını hafifletmek amacile para değerini düşürmüş, emsiyon hacmini şişirmiş ve fiyatların düşmesini önlemeğe çalışmıştır. 1933 İlkbaharında altına ambargo koyarak sarı metalin memleket dışına çıkmasını kontrol altına almıştır. Halk elindeki aljını hazineye devretmekle yükümlü tutulmuştur. New Deal, memleketteki altını devlet tekelinde toplayarak özel bankaların serbestçe satınalma gücü yaratmalarını önlemiştir. Uygulamadaki satınalma gücü devlet müdahalesine bağlı tutulursa, iktisadi dalgalanmaların önlenebileceğini düşünmüştür. New Deal, buhranı izleyen devrede bir rellasyon yaparak halkın paraya bağlılığını zayıflatmak ve marjinal tüketim eğilimini yükseltmek istemiştir. Aynı zamanda aşırı üretimi önlemek üzere kartelleşme cereyanı desteklemiştir, toprak ekonomisine mali yardımlar yapılmış ve büyük bayın­dırlık işlerine girişilmiştir. Devlet harcamaları kabartılmıştır. New Deal, Almanyada Franz von Papen kabinesi tarafından başlanmış bir deneyin büyük çapta tekrarıdır ve başarılı sonuç vermiş sayılmaktadır.