Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

NÜFUS VE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ NEDİR?


Bir alanda mevcut insanlar ve bunlara ilişkin sayısal bilgilerdir. Mevcut tabiri, nüfus sayımlarında, belirli bir tarihte alanda hazır bulunan yahut devamlı olarak oturmakta olan kimseler anlamında alınabileceği gibi, bir ülke söz konusu olduğunda, ba­zen memleket tabiiyetinde olanlar suretinde de manalandırılır. Nüfus istatistikleri, biri nüfusun haline, diğeri hareketlerine ait olmak üzere, iki gruba ayrılır. Evvelkiler, sayım sonuçlarından ibaret bulunmak itibariyle, kısa -Türkiye'de bir günlük- bir müşahedeye dayanır. Öte yandan ölüm ve doğumlarla benzer gelip geçici olaylar sadece belirli bir tarihteki durumu tespit eden sayımlarla kavranılamayacağından, bunlar için devamlı bir müşahede yapmak ve vuku bulur bulmaz kaydedilmek lazım gelir. Bu kayıtlardan çoğunu nüfus kütüklerinin ortaya çıkmasına yol açmış olan idari ihtiyaçlar da zorunlu kılar. Nüfus sayımları pek eskidir. Doğumdan çok evvel Çin ve Mısır'da arasıra tertip edilmiş oldukları gibi Roma imparatorluğunda 5-15 yıl aralarla tekrarlanmaları aşağı yukarı altı asır boyunca usûl olmuştu. Orta çağda bütün memleketi kavrar nüfus sayımları yapılmamışsa da son çağda, ilkin 1790 da Birleşik Amerika'da olmak üzere, bunlar yeniden ele alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda evvelce zaman zaman arazi ile beraber nüfus da yazılıyordu. Fakat imparatorluğun gerileme devrelerinde bu yazımların arkası kesilmiştir. 19. asırda tertibirro teşebbüs edilen sayımların genellikle bütün memleketi kavramadığına ve bilimsel usûllerle uygulanmadığına göre modern anlamda nüfus sayımlarının Türkiye'de ancak Cumhuriyet döneminde başladığı söylenebilir, ilki 1927 de, ikincisi 1935 de tertip edilmiş olan sayımlar o zamandanberi 5 yılda bir tekrarlanmıştır. Bugün geri kalmış birkaç ülke dışında her yerde yapılmakta olan nüfus sayımları genellikle hazır nüfus tanımlarına dayanıl. Yani sayım sıYa sırada mevcut herkes -yerli veya yabancı- yazılır, 1 hazır bulunmayan yerliler ise kaydedilmez. Yalnız İkinci Dünya Harbinden sonra çeşitli memleketlerde çok sayıda yabancı asker ve diplomatın bulunması dolayısıyle, bazen, Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonunun tavsiyeleri uyarınca, bu kimseler için ayrı bir işlem uygulanmaktadır. Türkiye'de nüfus hareketleri istatistikleri alanında büyük boşluklar vardır. Nüfus kütüklerinin gerektiği gibi tutulamaması ve diğer sebepler dolayısiyle bütün memleket şöyle dursun şehirlere ait periyodik doğum istatistikleri bile yoktur. Mevcut veriler arasıra yapılan bazı araştırmaların belirli yıllar için verdiği rakamlardan ibarettir. Bu araştırmaların en yenisi ve en sağlam metodlara dayanmış olanı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında kurulmuş olan Türkiye Nüfus Araştırma Dairesinin, 1966-67 yılındaki doğum ve ölümler hakkında, memleketi 5 belgeye ayırıp her birinden bazı şehir ve köyler seçmek suretiyle yaptığı sondajdır. Ölüm, evlenme ve boşanmalar hususunda da sadece il ve ilçe merkezlerine ait periyodik doneler mevcuttur. Yabancı memleketlerle Türkiye arasındaki seyyahatlere katılanlara giriş ve çıkışta doldurtulan fişlerin seyahatin amacı hakkında ihtiva ettiği bilgilere göre dış göçlere dair bazı istatistikler yayınlanıyorsa da bunlar hiç de sıhhatli değildir. Netekim dışarıdan gelen göçmenlerle ilgili rakamları İskan işleri Genel Müdürlüğünce aynı hareketler için hazırlanan istatistiklere uymamaktadır. Mesela 1958 de gelen göçmenler ilk kaynağa göre 18395 ikinci kaynağa göre 32513 kişidir.
Almancası : Bevöikerung. Bevölkerungsstatistik.
Fransızcası : population. statistiçues de tapopula'tion.
İngilizcesi : population, population statistics.