Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖRTÜLÜ SERMAYE NEDİR?


Bir kurumun mahiyeti itibariyle sermayesine dahil sayılması gereken bir unsuruna ödünç alınmış bir para muamelesine tabi tutulmasıdır. Kurumlar Vergisi, bu gibi unsurları örtülü sermaye sayarak onlar için faiz ödenmesini ve böylece, kurumda sermaye sahibi lehine gider yoluyla menfaat sağlanmasını önlemek istemiştir.

Kurumlar Vergisine göre, bir firmanın kullandığı dış sermayenin örtülü sermaye sayılabilmesi için, 3 şartın var olması lâzımdır.

i) Ödünç alan kurum ve ödünç veren kurum ve gerçek kişiler arasında vasıtalı, vasıtasız bir ortaklık ilişkisini veya devamlı ve sıkı bir iktisadî bağıntının bulunması;

ii)   Alınan ödüncün kurumda devamlı olarak kullanılması;

iii) Ve nihayet bu borçla kurumun öz sermayesi arasındaki oranın benzer kurumlarınkine nisbetle bariz bir fazlalık göstermesidir.

Almancası : Fremdkapital. 

Fransızcası : capital camouflet.

İngilizcesi : camouflaged capital.