Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

OTOMATİK DENGE NEDİR?


Bu kavramını ilk belirten iktisatçılardan biri, David Hume'dur. David Hume'un tahlilleri, Miktar Teorisine dayanmaktadır.

Otomatik Denge Teorisi, para miktarındaki değişmelerin dış ticaret alanında çift yönlü mal akımlarını nasıl etkilediğini, izah etmektedir. Ricardo, bu teoriyi benimsemiş ve geliştirmiştir. Klâsik Ekol yazarlarının yanında, Jacob Viner gibi, otomatik Denge Teorisini savunmuş modern iktisatçılara da rastlanmaktadır.

Otomatik Denge Teorisine göre; 

Bir memlekette para hacmi kabarırsa, fiyatlar yükselir. Fiyatların yükselmesi, ihracat mallarının sürümünü zorlaştırır ve ithalât mallarına talebi tahrik eder. Dış ticaret açığı artar. Dış ticaret açığının artması, döviz harcamalarını çoğaltır. Döviz kurları yükselerek altın çıkış noktasına erişince, memleketten dışarı altın sızmaya başlar.

Altın çıkışları, para hacminin daralmasına yol açar. Enflâsyonist konjonktür, deflâsyona dönüşür. Fiyatlar, sefer düşer. Fiyatlar düşünce, ithal mallarına talep daralırken, ihracat, artar. Bozulmuş olan denge tekrar kurulur.

Ancak realitede; ücretlerin ve fiyatların fleksibl olmaması (dış ticaret mallarındaki talep elâstikliği farkları), fazla ihracat yapan tarafın alacağını altına çevirmeyerek borçlu ülke bankalarında mevduat olarak tutması, görünmeyen gelirler ve harcamalar (sermaye hareketleri) ve dış ticareti kısıtlayıcı müdahaleler otomatik Denge Mekanizmasının işleyişini hemen daima etkilemiştir.

Almancası : automatisches Gleichgewicht.

Fransızcası : équilibre automatique, mécanisme d'adjustejpent automatiçue.

İngilizcesi: automatic balance, classical adjustment mechanism.

(Bk; altın noktaları; Milyar Teorisi, David Hume, John Locke, David Ricardo).