Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÖZERK BÜTÇE NEDİR?


Devletin iktisadî mahiyetteki bazı faaliyetlerinin, genel bütçe dışına çıkarılması ve genel bütçenin tâbi olduğu usul ve prensipler dışında idare edilmesiyle ortaya çıkan bütçe nevidir. Aynı zamanda muhtar - otonom bütçe diye de adlandırılan özerk bütçe, devlet iktisadî faaliyetlerinin esneklikle ve piyasa şartlarının- icaplarına uygun şekilde idare edilmesi. zaruretinin ortaya çıkardığı bir işletmedir. Özerk bütçe, devlete ait bazı işleri genel bütçe dışına çıkarmakla, bir kere bütçe birliği prensiplerine istisna teşkil eder. Fakat bundan başka, uygulaması da genel bütçe uygulamasından farklılık arzetmekte, meselâ hazırlanışı, tatbiki, kontrolü değişik usul ve kanunlara tabi bulunmaktadır. Bu itibarla, sadece «bütçe birliği» prensibine istisna teşkil eden fakat genel bütçe ile aynı şekilde uygulanan «katma bütçe»den de farklıdır. Devletin, belli başlı iktisadî faaliyetlerinin her biri, ayrı bir özerk bütçe ile yürütülür. Bu itibarla, bir genel bütçeye karşılık her memlekette birçok özerk bütçe mevcuttur. Türkiye'de özerk bütçeli kuruluşların büyük oğunluğunu iktisadi devlet oluşumları meydana getirmektedir. Sümerbank, Etibank. T.H. Yolları, D. Demir Yolları, P.T.T. vs. bu mahiyette kuruluşlardır. Bu kuruluşların, hesap ve işlemleri Başbakanlığa bağlı «Yüksek Denetleme Kurulu» tarafından denetlenir. Denetleme raporları,parlamentoya gönderilir; faaliyet sonuçlarını gösteren hesaplarla birlikte Parlamentoda incelenir ve karara bağlanır.
Almancası : autonomer Haushalt.
Fransızca : butget autonome.
İngilizcesi : autonomous budger.
(Bk; bütçe, katma bütçe, bütçeleme tekniği, iktisadî devlet teşekkülleri).