Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

PERONİZM NEDİR?


Arjantin devlet adamı Peron tarafından bir süre uygulanan ve işçi sınıfı ile girişimci zümreyi kontrol altına alabilmek için kendi partisine bağlı sendikalardan yararlanan siyasî akımı ifade etmektedir.

Birbirini takip eden siyasî, sosyal ve ekonomik buhranlardan yararlanan diktatörler Birinci Dünya Savaşından sonra iktidarı çeşitli yollarla ellerine geçirmişler, işçi-işveren ilişkilerini otoriter bir zihniyetle düzenleme yoluna gitmişlerdir. Nitekim İtalya’da Mussolini, Almanya’da Hitler bir yandan güdümlü ekonomi metodlarını tatbik ederlerken, öte yandan da işçileri kendi görüşlerine uygun tek bir mesleki kuruluş içinde toplamayı zorunlu görmüşlerdir. Kısaca Korporatizm denilen ve işçi sınıfının belirli bir siyasî ve felsefî görüşü benimseyerek iktidarı desteklemeleri zorunlu bulunan faşist rejimlerden biri de 1946 yılında iktidara gelen Peron tarafından Arjantin de kurulmuştur.

Juan Domingo Peron un 1946 dan itibaren uyguladığı bu siyasî rejim 1955 te son bulmuştur. Ancak memleketinde siyasî prestiji iktidardan ayrıldıktan sonra da devam etmiştir.

Almancası : Peronismus. 

Fransızcası : Péronisme.

İngilizcesi ; Peronism.

(Bk; Korporatizm).