Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RİCARDO (David) NEDİR?


Büyük klâsik iktisatçıdır.

1772 1823 yıllarında yaşamıdır.

On dört yaşında. Londra Borsasında babasının yanına memur olarak girmiştir. Yedi yıl sonra evlenirken eşini Musevî cemaati dışından seçmesi üzerine, baba ocağı ona kapanmıştır. Kendi hesabına çalışmağa koyulmuştur. Devlet tahvilleri üzerinde ihtisaslaşmıştır. Kısa zamanda servet yapmıştır.

İktisat ilmine ilgisi, bir tatil seyahatinde başlamıştır. 1799 da Bath kaplıcalarında kür yaparken Milletlerin Zenginliğini okumuştur, iş hayatile ilişkilerini gevşetmiş ve zamanını ilmî çalışmalara vermiştir. Paranın satınalma gücündeki düşme nedenleri hakkında yaptığı bir incelemeyi R rümuzu ile bastırmıştır. Bu incelemesi beğenilmiştir. James Mili, iyi bir yazar ve iyi bir iktisatçı olduğunu söyleyerek onu teşvik etmiştir.

Siyasî iktisat ve Vergi Prensipleri adlı kitabı üzerinde çalışmağa başlamıştır. Waterloo meydan savaşının arifesinde büyük bir spekülâsyona girişmiş ve İngiltere’nim harbi kazanmasile çağının zenginleri arasına geçmiştir.

Siyasi iktisat ve Vergi Prensipleri adlı eserini 1817 de tamamlamıştır.

1819 da, milletvekili seçilmiştir.

Hayatının sonuna doğru, servetinin önemli bir kısmını toprağa yatırmıştır.

Bu hareketi, Malthus'ün hayretini uyandırmıştır. Malthus, «kendisinin topraktan en ufak çıkarı olmadığı halde arazi sahiplerini savunduğunu, buna karşılık Rant Teorisini kuran Ricardo'nun büyük toprak sahibi durumuna geçtiğini» yazmıştır.

Klâsik Ekol, Ricardo ile en parlak çağına erişmiştir.

Malthus ve Ricardo, Klâsik Ekol'ün kötümser yönünü temsil etmişlerdir.

Ricardo'nun kötümserliğine sebep, toprak rantının ve nüfus artışının emek sahiplerini süresiz olarak en az geçim şartlarına mahkûm ettiğini düşünmesindendir.

Ricardo'ya göre;

Nüfus artışı, insan emeğinin değerini ucuzlatmaktadır. Bir yandan nüfus artışı dolayısile gıda maddeleri talebi kabarırken, öbür yandan Azalan Randımanlar Kanunu etkisile fiyatlar pahalan maktadır. İşçi sınıfı, ucuzlayan emek değeri ve pahalılanan gıda maddeleri karşısında, çekiç ile örs arasına sıkışmaktadır.

Azalan Randımanlar Kanunu, üretim arttıkça, marjinal maliyetlerin yükselmesine yol açmaktadır, Fiyat, en yüksek maliyet masrafları seviyesinde karar kılmaktadır. Daha ucuza üretim ya pabilen topraklar, bu sayede rantlardan faydalan maktadır.

Emek ve masraf karşılığı olmaksızın sırf toprağın veriminden sağlanan bir menfaat rant'dır. Toprak rantından faydalananlar, onu işleyenler değillerdir. Çiftçi, satış sonunda eline geçen kârı, toprak sahibine devretmektedir. Nüfus arttıkça ve istihsal çoğaldıkça, toprak rantı da yükselmektedir.

Ricardo, değerin emeğe bağlı olduğunu ileri sürmüştür.

Ricardo'nun fikirleri, bir asırdan fazla hükümetlerin para siyasetini etkileyecek izler bırakmıştır. Miktar Teorisini benimsemiştir. Altın Sikke Sistemi yerine. Altın Külçe Sistemini tavsiye etmiştir. Currency Principle'i. yani emisyon artışlarının tamamile altın karşılığa dayanması prensipini hararetle savunmuştur.

Locke ve Hume'un daha önce üzerinde durdukları otomatik denge kavramını işlemiştir. Kambiyo kontrolünün ve ithalat kısıtlamalarının faydasız olduğunu ileri sürmüştür, Dış ticaret açığı altın çıkmasına sebebiyet verirse, para hacminin daralmasile fiyatların ucuzlayacağını, ucuzlayan fiyatlar dolayısile ihracatın çoğalacağını ve ihracatın çoğalmasile çıkmış altının memlekete döneceğini yazmıştır.

Altın stoklarının milletlerarası dağılımını, prodüktiviteye bağlı görmüştür.

Adam Smith'in Kesin Üstünlük Teorisini. Mukayeseli Masraflar Teorisi ile tamamlamıştır. Mukayeseli Masraflar Teorisine göre, meselâ kumaş maliyeti İngiltere’den 100 iş günü ve Portekiz’de 90 iş günü ise.. Şarap maliyeti İngiltere’de 120 iş günü ve Portekiz’de 80 iş günü ise.. Yani Portekiz hem şarabı ve hem kumaşı İngiltere’den ucuza imal edebiliyorsa.. Her iki maddedeki üstünlüğüne rağmen, Portekiz'in şarap imalâtında ihtisaslaşarak kumaşı İngiltere’den almakta menfaati olacağını izah etmiştir. Daha sonra John Stuart Mill'in geliştireceği Klâsik Dış Ticaret Teorisini ortaya koymuştur.

Kötümserliğine rağmen. Liberalizme bağlanmıştır. Devlet müdahalesinin fayda getireceğine inanmamıştır.

(Bk; Ricardo'nun Büyüme Modeli, Rant Kanunu, Klâsik Dış Ticaret Teorisi. Ricardo'nun Dış Ticaret Teorisi, Miktar Teorisi, «Currency Prin ciple», Tunç Kanunu. Altın Külçe Sistemi, Otomatik Denge Teorisi, Mukayeseli Masraflar Teorisi. Değer Teorileri, Ricardo'nun Değer Teorisi, Ricardo'nun Analitik Programı).