Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

RİCARDO'NUN ANALİTİK PROGRAMI NEDİR?


RİCARDO'NUN ANALİTİK PROGRAMInı tam olarak Siyasi İktisat ve Vergi Prensipleri adlı eserinde bulmak mümkün değildir.

Piero Sraffa'nin yaptığı araştırmalar ve bulduğu belgeler, eksik noktaları Yirminci Yüzyılda tamamlamak fırsatını sağlamıştır. .

İlk klasikler gibi, Ricardo da, iktisadi büyüme hızını kâr hadlerine bağlı görmekteydi. Aynı zamanda, tarımdaki üretim koşullarının bütün ekonomideki kâr hadlerini etkileyeceğini düşünüyordu.

Ona göre, tarımın başlıca üç özelliği vardı. Birincisi, aynı maddenin tarımda hem input ve hem output faktörü olabilmesi idi. Buğdayın tohumluğa kullanılması input ve mahsul olarak elde edilmesi output idi.

İkinci özellik, tarım ürünlerinin gıda maddesi olarak kullanılması idi. Buğday iktisadî tahlillerde ihtiyaç maddelerine sembol olarak kabul edilebilir ve ücretin yerine ikame edilebilirdi. Bu takdirde, ücretin iktisadî karakteri daha kolay anlaşılabilirdi. Tohumluk, toprağa verilen avans ve ücret, işçiye verilen avanstı. Ücret de, tohomluk gibi, avans mahiyetinde bir linputu idi.

Tarım alanında, oütput input farkı, emek ve sermaye verimine yeknasak bir ölçü teşkil edemezdi. Çünkü rant, bir topraktan diğerine değişmekte idi. Aynı miktar tohumluk ve emek. iki ayrı tarlada birbirinden farklı mahsul vermekteydi.

Dünya nüfusu arttıkça, gıda maddeleri fiyatları yükselecekti. Gıda maddeleri fiyatları yükselince, daha az bereketli topraklar da işletmeye açılacaktı. Verimli toprakların rantı yükselecekti £n pahalı maliyetli topraklarda ise rant sıfır civarında olacaktı.

Net hasılâ ancak rantı sıfır olan topraklarda hesaplanabilirdi. Bu topraklara ait «output input» farkı, sermaye kâr; mahiyetinde idi.

Tarımın üçüncü özelliğine gelince.. Ziraatin outputu diğer sektörlerin inputu idi. Çünkü işçi gıdasını ve imalâtçı ham maddesini doğal kaynaklardan sağlamaktaydılar.

Tarım ürünleri zamanla pahalılaşacağına göre.. Diğer sektörlerde de maliyetlerin en az geçim masraflarına yani ücretlere paralel olarak yükselmesini beklemek lâzımdı. Ücretler en az geçim seviyesinde dalgalanacağından ve en az geçim masrafları gittikçe kabaracağından, nüfus çoğaldıkça korların azalması mukadderdi.

Zaman ilerledikçe kâr hadleri düşecek, ücretler en az geçim seviyesi civarında dalgalanmaya devam edecek ve toprak rantı artacaktı.

Ve kârların sıfıra inmesile, iktisadî büyüme sınır çizgisine erişmiş olacaktı.

Bu inançladır ki, Ricardo hayatının sonuna doğru servetini toprağa bağlamıştır.

Almancası : analytisches Programm von Ricardo.

Fransızcası : Programme analytique de Ricardo.

İngilizcesi : Ricardo's Analytical Programme.

(Bk; Ricardo, Ricardo'nun Büyüme Modeli, Klâsik Büyüme Modeli, Azalan Randımanlar Kanunu, Rant Kanunu).