Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ROTHSCHILD NEDİR?


ROTHSCHILD'ler, eski ve tanınmış bir Musevi banker ailesidir.

Ailenin isim yapmış ilk büyüğü, 1743 1812 yılları arasında yaşamış olan Meyer Amschet Rothschild'dtr. Hesse Cassel elektörü Birinci Wilhelmm malî işlerinden ve dış ticaret işlemlerinden servet yapmıştır. Çocuklarını Avrupa'nın büyük merkezlerine göndererek, firmasını milletlerarası bir örgüt haline getirmiştir.

Londra'da yerleşen ve 1777 1836 arasında yaşamış olan Nathan Rothschild. iş hayatında büyük başarı göstermiştir. Napolyon Savaşlarının finansmanına hizmet etmiştir. Büyük bir servet toplamıştır.

1792 1868 yıllarında yaşamış olan James Rothschild Parise yerleşmiş ve ailenin Fransa kolunu geliştirmiştir.

Diğer kardeşler Frankfurt, Viyana ve Napoli'de iş yapmışlardır.

Aile fertleri, aralarındaki dayanışma ile tanınmışlardı. Büyüklerine besledikleri saygı sınırsızdı. Frank Harris'in anlattığına göre, banka mahzeninde işletilmeksizin bir milyon İngiliz altınını ihtiyat saikile bulundurmak, bir aile geleneği idi.

Rothschlid'lar İngiltere’de Merchant Bankers ve Fransa’da la Haute Bançue durumunda çalışmışlardır. Birçok kredi kurumlarında, sanayi tesislerinde ve

madenlerde iştirakleri vardır. Bulundukları memleketlerdeki hükümetlere ve diğer devletlere geniş krediler açmışlardır. Devletlere açtıkları büyük krediler dolayısile, devalüasyonlarda ve enflâsyonlarda kayıplara uğramışlardır. 1965 yılına kadar, mevduat bankacılığına gereken önemi vermemiş olmaları da, ayrıca servetlerinin gelişmesini etkilemiştir. Ancak madencilik alanında, henüz tam değerleri ve rezervleri bilinmeyen on binlerce işletmeye açılmamış cevher yatağının sahibidirler. Bordeaux bölgesinde de şarapçılığa ve bağcılığa önemli yatırımlar yapmışlardır. Ortak Pazar içindeki yatırım politikasında rol oynayan büyük bir malî kuruluşun yönetimine hâkimdirler.

Dünyanın sayılı yarış ekürilerine ve san'at koleksiyonlarına bir zamanlar sahip olmuşlardır. Baron Edmond de Rothschild, Louvre müzesine otuz bin gravür ve üç bin resimden mürekkep bir koleksiyon bağışlamıştır.