Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SINAİ YATIRIM VE KREDİ BANKASI NEDİR?


Türkiye'de mevcut ve kurulacak özel sanayie orta vadeli yatırım ve işletme kredisi sağlamak, yerli ve yabancı hususî sermayenin Türkiye'de özel teşebbüs tarafından kurulacak sanayie iştirakini teşvik ve memlekette menkul kıymetler piyasasının teessüs ve gelişmesine hizmet etmek maksadıyle 6 Banka tarafından 16 Mart 1963 tarihinde %50 si ödenmiş 40 milyon lira sermaye ile kurulmuştur.

Merkezi İstanbul'dadır. Şubesi yoktur.

Bankanın kurucu ortakları, Türkiye İş Bankası, Osmanlı Bankası, Akbank, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye Kredi Bankası’dır. Türkiye Kredi Bankasının tasfiyeye tâbi tutulması üzerine hâlen ortak bankalar adedi beşe inmiştir.

Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının kaynakları, sermayesinden başka, ortak bankaların 1962 sonunda hesap vaziyetlerinde görünen umumî mevduat yekûnlarının (bankalar arası mevduat hariç) yüzde birleri ile o tarihten sonra umumî mevduat yekûnlarında (bankalararası mevduat hariç) hâsıl olacak artışların ise %5 lerinin 20 sene vade ile Bankaya ikraz edilmesinden ve temin edilecek yardım fonlarından terekküp etmektedir.

Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası, mevduat kabul etmemektedir.

Kuruluşunda sınaî teşebbüslere sadece işletme kredisi veren banka, 1968 yılı başından itibaren orta vadeli yatırım kredisi de vermeye başlamıştır.

Krediye teminat olarak ipotek veya ortak bankaların kefaleti talep olunmaktadır.

1969 Yılının sonunda Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının öz kaynaklarının yekûnu (sermaye ve ihtiyatları) 22,1 milyon, ortak bankalardan yaptığı istikrazlar 375,1 milyon, AID kredisinden kullandığı miktar 101,6 milyon lira idi.

Aynı yıl sonunda aktif yekûnu 484.5 milyon olan bankanın işletme kredileri 291 milyon, ya tırım kredileri ise 182,8 milyon lira idi. Banka 1969 yılı bilânçosunu 6.4 milyon lira net kârla kapatmıştı.