Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SİSTEM ANALİZİ NEDİR?


Rasyonel karar vermede yardımcı olan tekniklerden biridir. Belirsizlik altındaki karmaşık problemlerle ilgili bir iktisadî ve matematik analiz metoduna verileri isimdir. Bu anlamda, sistem analizi ulaşılmak istenen hedeflerin tam olarak tanımlanmasını, bunlara ulaşmak için alternatif yolların tespitini her alternatifin tesirliliğinin kantitatif olarak değerlendirilmesini (eğer mümkünse) ve maliyetinin hesaplanmasını kapsar.

Sistem analizi, savunma plânlama ve programlamasında kullanıldığı gibi, sosyal sistem'in bilimsel metotlarla geliştirilmek istendiği diğer alanlarda da kullanılır.

Bir genel sistem teorisinden söz edilebilir. Ayrıca, sosyal, siyasî, uluslararası, ve psikolojik sistemler ayırdedilebilir.

Genel sistem teorisi, sistemlerin çevreleri ile olan ilişkilerinin niteliğine göre sınıflandırılmasını ve her sınıfın davranışını yöneten kuralların veya ilkelerin araştırılmasını kapsar.

«Sistem» kelimesi, çok defa. birbirinden geniş ölçüde farklı olan kavramları ifade eder. Bu bakımdan, genel bir sistem tanımı yapmak çok güçtür. Bir analiz metodu olarak sistem kavramının modern kullanımının özelliklerini belirtmek yerinde olacaktır.

Her sistemin bir ortamı veya çevresi vardır. Sistem, çevresinden belirgin olarak ayrılmış olmakla beraber, sistem çevresi ile açıkça ortaya konulmuş ilişkilere sahiptir. Sistemin iç unsurları veya elemanları arasında da belirli ilişkiler söz konusudur. Bu ilişkilerin içine dedüksiyonlar da dahildir ilişkilerin analizinde mantıki ve matematik muhakeme kullanılır. Sistemle dış dünya arasındaki ilişkilerle ilgili iddialar bilim sel metot kurallarına göre ispatlanırlar.

Bir sosyal sistem diğer bütün cani; sistemler gibi açık bir sistemdir. Çevresi ile girdi-çıktı ilişkileri vardır Ayrıca, iç unsurları arasında da böyle bir ilişki söz konusudur.

Bir sistemler hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşi içinde, çok defa büyük olanlar daha küçük olanları bir alt-sistem olarak kapsamlarına alırlar. Ekonomi, bir toplumun fonksiyonel bir alt-sistem'i olarak düşünülmektedir.

Bir sosyal sistemin temsil ettiği kişilerin çıkarlarına hizmet ettiği düşünülen bir amaçlar dizisine sahip olduğu söylenebilir. Sistemin sevk ve idarecileri karar verenlerdir.

Bilim adamlarının amacı, sistemin yapısını analiz ederek geliştirmek, karar verenleri sistemin bazı unsurlarını değiştirme konusunda etkileyerek sistemin tümünün temsil ettiği kişilerin çıkarlarına daha iyi hizmet etmesini sağlamaktır.

Almancası : Systemanalyse.

Fransızcası : analyse des systdmes.

İngilizcesi : systems analysis.