Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

SÜREKLİLİK NEDİR?


Toplu olaya ait bir nicel bölünme serisinde ele alınan vasfın şıkları gayri mahdut ve derleme neticelerinin İslahı ile muayyen hudutlar arasında sonsuz ölçüde arttırılabiliyorsa seri süreklidir denir ve histogramla gösterilir.

Süreklilik bahis konusu olunca iki şık arasına başka şıklar ilâve etmek kabildir, fakat yine de iki şık arasında bir fasıla kalacaktır. Şıklar sonsuz sayıda ise bu fasıla gittikçe küçülecektir.

Şıklar mahdut ve derleme neticelerinin İslahı ile arttırılamıyorsa bu takdirde seri süreksizdir ve düşey çizgilerle gösterilmelidir.

(M. K. Yoğurıçugil)

Almancası : Kontirıuitât.

Fransızcası : continuiıé.

İngilizcesi : continuity.

(Bk; histogram, seri, çokluk).