Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

TABAN FİYATLARI NEDİR?


Kamu otoritesince mal ve hizmetlere tespit edilen en düşük satış bedelidir. Asgarî fiyatlardır. Bunlara taban narhları da denilebilir.

Taban fiyatları politikası, genel olabilir veya sınırlı sayıda malları kapsayabilir.

Bu politikanın amacı, üreticiyi korumaktır.

Almanya'da. Büyük Buhranı izleyen yıllarda piyasa çöküntüsü ile mücadele edilirken, bütün mallara taban fiyatları tayin edilmişti. Harp konjonktürü başlayınca, 1936 nin taban fiyatları, otomatik olarak tavan fiyatlarına dönüştürülmüştür.

Taban fiyatları politikasının klâsik örneklerin den biri, Bland Bili adı verilen kanun gereğince Amerika hükümetinin On Dokuzuncu Yüzyıldan itibaren fiyatları korumak üzere yaptığı gümüş alımlarıdır. Günümüzde de kahve, tütün, fındık ilh... gibi maddelerde devletin taban fiyatları üzerinden destekleme alımları yaptığına rastlanmaktadır.

Üretim ve tüketim miktarları arasında denge bulunsa bile, küçük üreticinin ve hattâ ihracatçıların monopsoncu istismarına uğradıkları durumlar olabilir. Yerli ve yabancı nihaî alıcılar ile ticaretin akımını düzenleyen aracıların monopsoncu istismarından yararlanabilecekleri ürünlerin piyasasını düzenlemek üzere, devlet çok defa taban fiyatları üzerinden büyük ölçüde alımlara girişir.

Almancası : Mindestpreise.

Fransızcası : prix de soutien.

İngilizcesi : support prices.

(Bk; tavan fiyatları, açık piyasa işlemleri, dü zenleyici narhlar).