Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜCRET NEDİR?


Emeğin bedelidir.

Osmanlıcadaki ecir, mucir ve müstecir birbirine bağlı sözcüklerdir. Ecir ücretle çalışan, ücret, kira veya sevap demektir. Mucir, kiralayan ve müstecir, kiracı demektir.

İngilizcedeki wage sözcüğü, Fransızcadan gelmedir. Fransızcadaki gage, rehin anlamındadır. Wage, Anglo-Sakson'larda ücret, baş koyma, kefaret ödeme, rehin, tehlikeyi göze alma, diyet, taahhüt, kira gibi anlamlar taşımıştır. Fransızlar, gage sözcüğünü ücret anlamına kullanmamışlardır.

Fransızcadaki salaire sözcüğü, Lâtinceden alınmıştır. Sel ve salaire, akraba kelimelerdir. Salarium, askerin ödeneği yahut tuz parası anlamındadır.

İşçilerin ve memurların emeklerine yapılan ödemeler, birçok dillerde ayrı terimlerle ifade edilmiştir, İngilizler işçi ücretine wage yahut wages ve memur aylığına salary veya salaries demişlerdir, ancak günümüzde bu iki terimin wages and salaries biçiminde beraber kullanılarak ayırımın kaldırılmasına doğru bir eğilim göze çarpmaktadır. Fransızcada ise, salaire işçi ücretidir ve memur aylığı bazen traitement ve bazen salaire deyimiyle belirtilmektedir.

Ücretin saat başına, parça başına, haftalık, aylık ilh.. olması mümkündür.

Ücret, nominal veya reel ölçülerle değerlendirilebilir. Nominal ücret, emek bedelinin para birimi ile ifade edilen miktarıdır. Reel ücret, emek gelirinin satınalma gücüdür ve W/P oranı ile ifade edilir. Bu formülde, W nominal ücrettir. P, fiyat endeksidir.

Ücret, nakdi veya aynı olabilir. Yani nakit olarak ödenebilir yahut mal olarak verilebilir.

Net ücret, çalışanın eline geçen miktardır. Vergiler, sigorta primleri, sendika aidatı ilh.. gibi kesintilerden önceki miktar, brüt ücrettir.

Ücret maliyeti, emeğin firmaya mal olma bedelidir. Brüt ücretten ibaret değildir, işverenin ödediği primler, aynî harcamalar, sosyal yardımlar, ücretli izin, ilh.. ücret maliyetinin unsurlarıdır.

Almancası : Lohn.

Fransızcası : salaire.

İngilizcesi : wage, wages.

(Bk; dinamik enflâsyon modeli, akord sistemi, grup akordu, honorer, asgarî ücret, Bedeaux birimi, fazla çalışma, ücret fleksibilitesi, Ücret Fonu Teorisi, Ücret Teorileri).