Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜRETİM NEDİR?


İktisadî faydayı, yani insan ihtiyaçlarını tatmin etme kabiliyetini arttıran her türlü faaliyettir. Bu bakımdan, üretim fayda yaratmak şeklinde tanımlanabilir. Fayda kavramı içine hem hizmet faydası hem mal faydası girmektedir.

İktisat kıt kaynaklarla sayısız ihtiyaçlar arasında bir ahenk kurmağa çalıştığı için önemli ve faydalı malların istihsaline gidilir. Mal ve hizmet istihsali ise dört faktörün bir araya getirilmesi ile mümkün olur. Bu faktörler toprak, emek, sermaye ve müteşebbistir. Tabiatta ihtiyaçları karşılayacak kadar mal mevcut olsaydı istihsal faaliyetine lüzum kalmayacaktı.

İlkel toplumlarda ihtiyaçlar sınırlı olduğundan istihsal faaliyeti de son derece basitti. Zamanla nüfus ve dolayısıyla ihtiyaçların artması sonunda üretim faaliyetlerinin organize edilmesi gerekmiştir. Şöyle ki:

— Üretim faktörlerinin miktarı ve aralarında ki oran,

— Cari istihsal tekniği,

— Üretim organizasyonu.

Üretim belli başlı dört şekilde görülür:

i) Üretim maddi fayda yaratır. Bundan amaç, maddenin şeklini, niteliğini, ağırlığını, rengini, kokusunu vs. değiştirmektir. Böylece, maddenin tatmin özelliği değiştirilerek yeni bir madde faydası sağlanmış olur.

ii) Üretim mekân faydası yaratır. Bundan amaç, malların bir yerden başka bir yere nakledilmesidir. Malların yer değiştirilmesiyle yeni faydalar yaratılmış olmaktadır. Aynı şekilde, malı ucuz yerden alıp pahalı yere götürüp satmakla da malın faydası arttırılır.

iii) Üretim zaman faydası yaratır. Yani malların bol olduğu devrelerde mallar stok edilir, talebin çoğaldığı veya arzın azaldığı mevsimlerde piyasaya sürülür. Böylece, stok edilen malların faydaları arttırılmış olacaktır.

iv) Üretim hizmet faydası yaratır. Bu fayda ise gayri maddî malların, başka bir deyişle, çeşitli hizmetlerin sağladığı faydadır. Bir doktorun, bir berberin yaptığı iş hizmet faydası yaratmaktır.

Almancası : Produktion.

Fransızcası : production.

İngilizcesi : production.

(Bk; üretim faktörleri, millî gelir, prodüktivite).