Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ÜTOPIST SOSYALİZM İDEALİST SOSYALİZM NEDİR?


 On Dokuzuncu Yüzyıldaki sol akımlardan biridir. 

Ütopist Sosyalizmin en büyük kolu, Saint - Simon ve Saint - Simonculardır.

Saint - Simon Hıristiyanlığın artık devrini tamamladığını ve din duygusu yerine yeni bir inanç olarak Sosyalizmi ikame etmek gerektiği düşünmüştür. Toplumların sürekli terakki ihtiyacında olduklarını ileri sürmüştür. Fert menfaatlerine göre kurulmuş olan iktisadî ve sosyal düzeni değiştirerek yerine iktidarın teknokratlarda toplanacağı bir rejim kurulmasını istemiştir, istihsalin devlet eli ile yürütülmesini faydalı görmüştür. Ancak mülkiyet hakkının tamamıyla kaldırılmasını zorunlu saymamıştır. Dış ticarette serbest mübadele sisteminin uygulanmasına itiraz etmemiştir.

Saint - Simon'un sosyalistliği aşırı değildir, Enfantin. Bazard ve diğer Saint - Simoncu'lar ise, açıkça kollektivist’tirler. Özel mülkiyete karşıdırlar. Miras'ın kaldırılmasını istemişlerdir. Doktrinlerini yaymak için 1828 de, bir mezhep halinde örgütlenmişlerdir. Kendilerine mahsus kanunlar koymuşlar ve toplantı yerleri kurmuşlardır. Garip hareketleri ile ve fikirleri ile yaşadıkları çevrede tep kilere sebebiyet vermişlerdir.

Auguste Comte ve Ferdinand de Lesseps de, bir aralık Saint - Simoncu'lar arasında bulunmuşlardır.

Saint - Simoncu'lar, herkese hayatta eşit şans tanınmasını ve ehliyetine göre yer verilmesini istemişlerdir. Ancak hitap ettikleri kimseler, aydınlardı. Kültürlü insanları davalarına kazanmağa çalışmışlardır. Asıl büyük kitleyi sürüklemek üze re bir gayret harcamamışlardır.

Diğer ütopist yahut idealist sosyalistler arasında Charles Fourier, Robert Owen ve Joseph Proudhon zikredilebilir.

Charles Fourier, Falanj yahut Falanster adını verdiği kombine üretim - tüketim üniteleri kurulmasını teklif etmiştir. Müelliflere göre, her Falanj'ın çeşitli mesleklerden 1620 üyesi bulunacaktı. Elde edilecek hasılanın 1/3 ü sermayenin. 1/4 ü ehliyetin ve 5/12 si emeğin olacaktı.

Robert Owen, kooperatifçilik hareketinin öncülerindendir. İşçi - işveren işbirliği tezini savunmuştur. Muvaffak olamayınca, İskoçya’da ve Amerika’da komünist kolonileri kurmağa çalışmıştır.

Joseph Proudhon, bir anarşist'tir. Ferdî mülkiyetin kalkmasını istemiştir. Ayrıca devlet düzenine karşı da cephe almıştır. Kapitalizmin ve resmî makamlar istibdadının yıkılması gerektiğini savunmuştur.

Almancası : utopischer Sozialismus.

Fransızcası : socialisme utopiste. socialisme idéaliste.

İngilizcesi : ütopist socialism.

(Bk; Saint - Simon, Saint - Simoncu'lar, Charles Fourier, Armand Bazard, Prospâre Enfantin, Robert Owen, Pierre Joseph Proudhon).