Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VAKIFLAR BANKASI NEDİR?


Vakıf Paralar Müdürlüğü yerine 1954 yılında 6219 sayılı Kanunla kurulmuştur. iktisadî Devlet Teşekkülü olmayan ve özel hukuk hükümlerine tâbi bulunan bankanın sermayesi 50 milyon lira olup, merkezi Ankara'da dır. Banka sermayesinin, yüzde elli beşi Vakıflar Umum Müdürlüğüne, yüzde yirmisi Mülhak Vakıflara ve yüzde yirmi beşi de gerçek ve tüzel kişilere ait bulunmaktadır. Tüzel kişiler arasında Ziraat Bankası, Sümerbank, Emlâk Kredi Bankası da Bankaya ortak bulunmaktadırlar. Bankanın amacı kuruluş kanununa göre, men kul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak, sigorta vesair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, gayrimenkul alıp satmak, her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak. Vakıflar Umum Müdürlüğü ile Mülhak Vakıflarca idaresi bankaya tevdi edilecek gayrimenkullerle işletmelerin rasyonel bir şekilde idare ve işletilmeleri için lüzumlu işlem ve teşebbüslere girişmektir. Banka ayrıca, hükümet tarafından AİD'den temin edilerek idaresi kendisine tevdi edilmiş bulunan Turizmi Geliştirme Kredilerinden Turizm alanında aranan vasıfları haiz müteşebbislere anlaşma hükümleri dairesinde ikrazda da bulunmaktadır. Vakıflar Bankası, amacına uygun olarak bankacılık faaliyet ve hizmetleri yanında bazı teşebbüslere de kurucu olarak katılmış veya kurulmuş olanların sermayelerine iştirak etmiştir. Taksim Otelcilik A.Ş. nin kuruluşuna öncülük yaptığından başka, yüzde elli bir sermayesine sahip bulunduğu Güneş Sigorta A.Ş. ni de kurmuştur. Banka ayrıca Sınai Yatırım ve Kredi ve T. Ticaret Bankası ile Ülfet gıda ve sabun Sanayii, Eskişehir Çimento, Karadeniz Bakır, Manisa Pamuklu, Karaman İplik ve Trakya Çimento fabrikalarına ve Gima, Türk İsviçre Turizm Geliştirme A.Ş. gibi ticaret işletmelerine de iştirak etmiştir. 1971 Yılı sonunda öz kaynakları yekûnu (sermaye, ihtiyat ve karşılıklar) 78.1 milyon lira olan bankanın umumî mevduatı 1.577.2 milyon liraya ulaşmıştı. Aynı yıl sonunda aktif yekûnu 1.9 milyar lira olan banka, bu aktifinin 486.2 milyon lirasını likit kıymetlere ayırmıştı. Bu meblâğın mevduat hesaplarına nispeti % 38 idi. Geriye kalan aktifinden 967.1 milyon lirası ticarî kredilere, 70.3 milyon lirası ipotekli kredilere, 53 milyon lirası iştiraklere, 75.3 milyon lirası sabit kıymetlere tahsis edilmişti. 1971 Yıl sonu net kârı 8.7 milyon lira idi. Bankanın 1969 yılı sonunda şube adedi 143 ya varmıştır.