Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VARANT NEDİR?


Umumî mağazalara muhafaza edilmek kaydıyla bırakılan serbest veya gümrüklenmemiş emtia üzerinde rehin hakkı tesisine imkân vermek üzere bu mağazalarca tanzim edilerek verilen bir vesikadır. Varant'a rehin senedi de denilmektedir. Varant'ın üzerinde,

1)Emtiayı tevdi edenin adı ve soyadı ile ikametgâhı.
2) Emtianın bırakıldığı umumî mağazanın ticaret unvanı ile bulunduğu yer,
3) Tevdi edilen emtianın cins ve miktarı ile mahiyet ve kıymetinin bilinmesi için açıklanması gereken hususlar,
4) Tevdi edilen şeylerin tâbi olması lâzım gelen bütün resim, harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği,
5) Ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar,
6) Kimin namına veya emrine tanzim edildiğini gösteren bir ibare,
7) Umumî mağaza sahibinin imzası, bulunması ve yukarıdaki hususları aynen muhtevi makbuz senedine bağlanması lâzımdır.

Makbuz senediyle varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro yolu ile devredilebilirler. Makbuz s enedi ve varant'ın birlikte cirosu, tevdi olunan şeylerin mülkiyetini nakleder. Varant'ın ciro ve teslimi, varant'ın devredildiği kimseye tevdi olunan şeyler üzerinde rehin hakkı bahşeder. Yalnız makbuz senedinin cirosu, varant hâmilinin hakkı mahfuz kalmak şartıyla tevdi olunan şeylerin mülkiyetini nakleder. Vâde gününde alacağı ödenmemiş olan varant hâmili, protesto çektikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen eşyaları sattıra bilir. Varant hâmili ancak tevdi olunan eşya satılıp da alacağına kâfi gelmediği takdirde, borçlunun . veya cirantaların mallarına müracaat edebilir. Protesto çekmemiş veya kanunî müddeti içinde tevdi olunan eşyayı sattırmaya teşebbüs etmemiş olan varant hâmili cirantalarına karşı bütün haklarını kaybeder, sadece borçluya müracaat edebilir. Afet vukuunda varant'ın hâmili, sigorta bedelinden alacağını tahsil eder. Almancası : Lagerpfandschein. Warrant. Fransızcası : varant. İngilizcesi : Warrant.