Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİ MUAFLIKLARI NEDİR?


Vergi mükellefinin vergi borcunu ödeme yükümlülüğüne «sübjektif mükellefiyet» denir. Sübjektif mükellefiyet iktisadî amaçlarla veya vergi adaleti açısından sınırlandırılabilir. Yani belirli kişiler vergi dışı tutulurlar. Sübjektif mükellefiyetin sınırlanmasına «vergi muaflığı» denir. Vergi muaflığı tam veya kısmî olabilir. Meselâ gelip vergisinde belirli mükellef grupları gelirleri ne olursa olsun vergiden muaf olabilirler. Bu, tam muaflık durumudur. Mükellefler belirli sınırın altında kazandıkları takdirde, vergiden muaf olurlarsa, bu kısmî muaflıktır. Vergi muaflığı, süresi açısından, geçici veya sürekli olabilir. Mükellef sadece belirli bir süre için vergiden muafsa, bu «geçici vergi muaflığadır. Böyle bir süre sınırlaması yoksa muaflık süreklidir. Türkiye'de uygulanan gelir vergisinde muaflıklara birçok örnek bulmak mümkündür. Meselâ ticaretle uğraşan gezici satıcılar ve gezici olarak iş yapan zenaat sahipleri vergiden muaf tutul muşlardır. Sahip olduğu işletmenin büyüklüğü kanunda belirtilen sınırların altında olan ve yıllık brüt satışları 30.000 lirayı aşmayan çiftçiler gelir vergisinden muaftır. Kurumlar vergisinde de şu kurumlar için vergi muafiyeti tanınmıştır: a) Piyasada kanunî tekele sahip olan kamu iktisadî kurumları, b) Esas olarak kamu yararı için faaliyette bulunan kamu iktisadî kurumları (insan ve hayvan sağlığını koruma ve tedavi amacı ile çalışan kurumlar; ilim, fen ve güzel sanatları yaymak ve teşvik etmek amacını güden kurumlar gibi). Almancası : Steuerbefreiung. Fransızcası : exemption. İngilizcesi : exemption. (Bk; vergi istisnaları).