Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

VERGİNİN REDDİ NEDİR?


İki anlama gelir. Biri, devlet tarafından usûlüne uygun olarak konmuş bir verginin, halk tarafından toplu ve etkin gösterilerle ödenmeyeceğinin bildirilmesidir. Böyle bir hareket, hukukî olmamakla beraber, halkın tepkisinin kuvvet derecesine göre fiîlen netice doğurması, yani devleti vergiyi koymaktan caydırması veya hafifletmeğe zorlaması imkân dahilindedir. 1954 yılında önce Fransa'da Mr. Poujade'in başlattığı vergi aleyhtarı halk hareketleri Fransa'nın yalnız vergi politikası üzerinde değil, fakat siyasî hayatı üzerinde de derin tesirler bırakmıştır. Vergi reddinin ikinci anlamı, vergi kanunlarının meriyete girmesi için referanduma başvurmanın şart olduğu memleketlerde, halk çoğunluğu tercihinin devletinkine ters düşmesidir. Bu takdirde vergi, hukukî bir tasarrufla reddedilmiş olmaktadır.