Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YANGIN SİGORTASI NEDİR?


Taşınır ve taşınmaz mallara yangın yüzünden gelen bütün hasarları karşılamak amacıyla yapılan bir sigorta anlaşmasıdır.

Yangın sigortalarında, sigorta poliçesinde herhangi bir hüküm mevcut olmasa dahi ateşin meydana getirdiği hasarlar dışında;

a)    Yangın durdurmak veya söndürmek için kullanılan her nev'i araçlardan yahut ısı ve dumandan.

b)   Sigorta ettirilen eşyanın kurtarılması için alınan başka yere taşınması gibi tedbirlerden.

c)    Sigorta ettirilen eşyanın kaybolmasından,

d)   Yangının genişlemesine mâni olmak amacı ile sigorta ettirilen binanın ilgili memurun emriyle tamamen veya kısmen yıktırılmasından,

e)    Yangına sebebiyet vermemiş olsa bile, ateşten, yıldırımdan, infilâkten veya buna benzer doğan hasar ve masraflar da yangın sigortasıyla teminat altına alınırlar.

Ancak sigortacı, sigorta ettiren kimsenin kas den çıkarmış olduğu veya kasten çıkarılmasında herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmiş bulunduğu bir yangından doğan zararları tazmin etmediği gibi bu gibi durumları meydana getirenler hakkında ceza hukukundaki hükümler de tatbik olunur.

Şu kadar ki yangın sigortası ile güdülen amaç, sigortalıya hasarın meydana gelmesi halindeki vaziyeti aynen teminden ziyade uğranılan zararı tazmindir.

Yangın sigortaları süre bakımından iki şekilde yapılabilir.

1 — Kısa vadeli sigortalar, bir sene ve bir seneden daha az bir süre için yapılan sigortalardır.

2 — Uzun vadeli sigortalar, bir seneden da ha uzun bir süre için yapılan sigortalardır. Uzun süreli sigortalarda prim bakımından, sigortalı lehine bazı hükümler mevcuttur. Şöyle ki;

5 yıllık sigortalarda, son 6 ay 7 yıllık sigortalarda, son 12 ay

10 yıllık sigortalarda, son 24 ay için sigortalıdan ücret alınmaz.

Yangın sigortalarının özellik arz eden iki çeşidi vardır ki, bunlarda abonman sigortası ile yangın dolayısı ile mes'uliyet sigortasıdır.

Abonman sigortası, sigorta ettirilecek emtia miktarı sabit kalmayıp daima değişiklik gösteren hallerde tatbik edilen sigorta şeklidir.

Abonman sigortası, sigorta ettiren tarafından emtia miktarının değişmesinde sigortacıya devamlı şekilde beyanname verilmesi suretiyle hesabı cari şeklinde işler.

Abonman poliçelerinin prim hesapları günlük tarife esasına göre yapılır.

Abonman sigortasına dalgalı sigorta da denilmektedir

Yangın dolayısı ile mesuliyet sigortası ise, başkasına ait bir malı her ne suretle olursa olsun elinde bulunduran bir kimsenin kendi kusuru ile bu malın tamamen veya kısmen yanmasından dolayı mal sahibine karşı ödemeye mecbur bulunduğu tazminatı veya her ne sıfatla olursa olsun bir malı elinde bulunduran kimsenin kendi kusuru ile o malın yanması ve yangının diğer kimsenin mallarına geçmesi halinde o kimseye karşı ödemek zorunluluğunda olduğu zararı temin eden sigortadır.

Almancası : Feuerversicherung Brandscha den versicherung.

Fransızcası : assurance contre l'incendie. assuranceincendie.

İngilizcesi : fire insurance.

(Bk; sigorta).