Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YATIRIM İNDİRİMİ NEDİR?


Gelir ve Kurumlar Vergisinde yer alan, yatırımın maliyetini düşürerek sermaye birikimini teşvik amacını güden, ticarî ve tarımsal kazançlar konusunda tanınmış bir teşvik istisnasıdır. Bu istisna 12.2.1963 tarih ve 202 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Sözkonusu kanunun hükmüne göre, ticarî veya ziraî kazançları üzerinden vergiye tâbi mükellefler ile. Kurumlar Vergisinin 8. maddesine göre, sermaye şirketleri ve kooperatif şirketler yaptıkları yatırımlar için yatırım indiriminden yararlanabilirler. Yatırım indiriminden faydalanabilmek için üç şart mevcuttur. Bunlardan birincisi, indirimin uygulanacağı kazancın bilanço esasına göre tutulmasıdır. Bu şart. İndirimin muhasebeleştirilmesi gereğinden ileri gelmektedir. Yatırım indiriminden yararlanabilmek için gerekli ikinci şart, yatırımın öz sermayeden yapılmış olmasıdır. Firmaların dış sermaye tedarik ederek yaptıkları yatırımlar indirimden yararlanamaz. Ancak, dış ve iç sermayeden birlikte finanse edilen yatırımlar halinde, yatırımın sadece iç sermayeden finanse edilen kısmı indirimden yararlanabilir. İndirimden yararlanabilmek için gerekli üçüncü şart ise, yatırım miktarının en az 250 bin lira değerinde olması ve yatırım projesinin Devlet Plân lama Teşkilâtınca onaylanması gereğidir. Bu suretle yatırımların kalkınma plânlarına uygun olup olmadıkları incelenmiş olmaktadır. Tarımsal yatırımlar ile az gelişmiş bölgelere yapılacak yatırımlarda bu sınır daha düşüktür. Yatırım indiriminin ana gayesi yurtta sermaye birikimini hızlandırmak olduğundan, sadece yeni sermaye malları üzerine yapılan harcamalar bu indirimden yararlanır; Böylece, içinde önceden kullanılmış olan sermaye mallarının alımı için yapılan harcamalar, indirimden yararlanamaz. Yapılacak yatırımın maliyetine ve yapıldığı yere göre tanınacak indirim oranı yıllık programlarda belirtilir.