Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

YATIRIM NEDİR?


Millî ekonominin veya firmanın üretim ve arz gücünü artırıcı nitelikte olan ve aktif değerlerine yeni ilâvelerle sonuçlanan faaliyettir.

Belirli bir sürede (bir yılda) pozitif sermaye tutarında kaydedilmiş artış, yatırımdır. Eğer pozitif sermaye tutarındaki değişiklik, artış yerine azalış yönünde olmuşsa, bu durum disinvestment' dir.

Yatırımları üç gruba ayırmak mümkündür. Bu üç grup sırasile üretim araç ve teçhizatı, inşaat ve stok artışıdır, inşaata ve üretim araçlarına yapılan yatırımlar, brüt sabit sermaye teşekkülünü sağlar, istatistikçiler, mesken inşaatını da yatırım kapsamına almaktadırlar.

Yatırımlar, brüt veya net olabilir. Millî ekonominin yahut firmanın aktifine eklenmiş yeni değerler toplamı, brüt yatırımdır. Net yatırım ise, üretim ve arz kapasitesinde gerçekleştirilmiş artıştır. Brüt yatırım tutarından aşınma, yıpranma ve sair değer eksilişleri çıkartılınca kalan miktar, net yatırımdır.

Reel yatırım, teçhizat ve stoklar gibi ayni üretim araçlarına bağlanan teknik sermayedir. Malî yatırım ise hisse senedi veya tahvil gibi hukukî sermaye niteliğindeki aktif artışlarıdır.

Yatırımlar, uyarılmış ve otonom olarak ikiye ayrılabilir. Sermayenin marjinal etkinliğini karara esas tutmaksızın girişilmiş yatırımlar, otonomdur yani iktisadi hesap gereklerinden bağımsızdır. Uyarılmış yatırımlar ise, kamu veya özel sektör müteşebbisinin iktisadî hesabına dayanır ve kâr gayesi güder.

Yatırımlar ile gelirler arasındaki teorik ilişkiyi, çarpan gösterir.

Yatırımlar ile kalkınma hızı arasındaki ilişki, millî gelirden yatırımlara ayrılan oranı sermaye katsayısına bölmek suretiyle bulunur. Sermaye katsayısı K/Y dir ve sermaye/hasılâ oranının tersidir.

Yatırımlar, ihtiyari ve cebrî tasarruf kaynaklarından beslenir.

Yatırımların finansmanı kamu sektörünün tahsis edeceği sermaye, zatî finansman, kredi ve istikraz, hisse senedi emisyonu ile yapılabilir.

Almancası : investition.

Fransızcası : investissement.

İngilizcesi : investment.