Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜNYEVİ İŞSİZLİK NEDİR?


Genellikle sürekli ve yaygın bir karakter arz eder. Bir iş kolunda istihdam imkanlarının yetersizliği ve çalışmak isteyenlerden bir kısmının sürekli olarak açıkta kalmaları, bünyevi işsizliğin bir belirtisidir. Bünyevi işsizliği inceleyen iktisatçılar arasında görüş birliği yoktur. Bazı ilim adamları, bir iş kolunda meydana gelmiş değişmeler sonunda istihdam hacminin daralmasıyla bünyevi işsizlik doğduğunu düşünmektedirler. Ancak bu izah tarzında, bünyevi işsizlik ile teknolojik işsizlik, az çok birbirine karışmaktadır. Çünkü bir iş kolundaki istihdam hacminin konjonktüre bağlı olmaksızın daralmasını etkileyen amillerden biri, teknolojik gelişmedir. Bir kısım yazarlar ise, bünyevi işsizliği az gelişmişliğin bir fonksiyonu olarak kabul etmektedirler. Bu grupa giren iktisatçılara göre, bir ülkede doğal kaynakların ve kapital faktörünün kifayetsizliği dolayısıyla herkese iş bulunamıyorsa, iktisadi bünyeye bağlı bir işsizliğin söz konusu olması lazım gelir. Kapital ve doğal kaynaklar yetersizliğine bağlı işsizlik türü, çok defa hızlı nüfus çoğalışı yüzünden sürekli karakter almaktadır. Bu sebeple, bünyevi işsizliğin aynı zamanda «Malthus işsizliği» terimiyle ifade edildiği de vakidir. Bünyevi işsizliğin bu iki ayrı tarifine göre. Alınması gerekli tedbirler de değişiktir. Bir iş kolunun bünyesindeki değişme sonunda husule gelecek işsizliğe karşı emek piyasasını daha iyi düzenleyerek mesleki eğitime önem vererek ve diğer çalışma sahalarına işçileri intibak ettirerek çare aramak mümkündür. Az gelişmişliğin ve nüfus artışının bir fonksiyonu olan bünyevi işsizliği gidermek için uzun süreli bir istihdam ve yatırım politikası uygulanmasına ihtiyaç vardır. Almancası : strukturelle Arbeitslosigkeit. Fransızcası : chémage structurel. İngilizcesi : structural unemployment. (Bk; İşsizlik, konjonktürel işsizlik, mevsimlik işsizlik, fraksiyonel işsizlik, teknolojik işsizlik, gizli işsizlik).