Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜTÇE PRENSİPLERİ NEDİR?


Bütçenin kendisinden beklenilen fonksiyonları en iyi şekilde görebilmesi için haiz olması gereken vasıfları tayin eder. Bütçe prensiplerinin belli başlıları şunlardır: a) Genellik Prensibi: devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı ve gayri safi olarak gösterilmesidir. Bu sayede bir taraftan belli gelirlerin belli giderlere "bağlanması önlenmiş (ademi tahsis), diğer taraftan gelir arkasında gider ve gider arkasında gelir gizlenmesi bertaraf edilmiş olur. Genellik prensibinin belli başlı iki istisnası, iktisadi devlet teşekkülleri ile döner sermaye hesaplarıdır. b) Birlik Prensibi: devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bütçede toplanmasıdır. Bu prensibe riayet edildiği derecede devletin mali durumunun bütünüyle ve gereken açıklıkla görülmesi mümkün olur. Bu prensibin istisnası, özerk bütçelerdir. Katma bütçeler, genel bütçe ile birlikte Meclise verildiği ve konsolide bütçe hesabı içinde genel bütçeye ithal edildikleri için bu prensibin dışında bir uygulama sayılmazlar. c) Denklik Prensibi: Kamu giderlerinin, açık finansmana ihtiyaç kalmadan, normal devlet gelirleriyle karşılanabilmesidir. İktisadi durum açık finansmanı faydalı kıldığı derecede bu prensipten fedakarlık edilebilir. Fakat açık finansmanla gözetilen iktisadi gaye gerçekleştirildikten sonra tekrar denkliğe dönülmesi gerekir. d) Doğruluk Prensibi: İki türlü doğruluk söz konusudur: birincisi bütçe hesaplarında hatalar olmaması ve bütçeye konan gelir ve gider tahminlerinin ekonomik duruma uygun ve gerçekleşmesi muhtemel tahminler olmasıdır (objektif doğruluk). İkincisi, bütçeyi hazırlamakla görevli organların, davranışlarında dürüst ve samimi hareket etmesidir (sübjektif doğruluk - samimilik). e) Açıklık Prensibi: bir taraftan, bütçedeki hesap ve bilgilerin kabil olduğu kadar açık kolay anlaşılır olmasını; diğer taraftan, bütçe ve ona bağlı dokümanların yayınlanması ve her ilgilenenin bunları tetkik edebilmesinin sağlanmasını ifade eder. Almancası : Budget - (Haushalt) Grundsatze, (Prinzipien). Fransızcası : principes budgétaires. İngilizcesi : budgeting principles.