Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BÜYÜME MODELLERİ NEDİR?


İktisadi büyümeyi belli başlı değişkenleri ile bir akım tablosu halinde inceleyen izah şemalarıdır. Araştırıcının, herhangi bu olay üzerine eğilirken, kendisince kilit noktasını tuttuğu farz edilen unsurları diğerlerinden ayıklayarak bir araya getirdiği ve öylece kurduğu mantıklı tutarlı düşünce bütününe model denilmektedir. Büyümeyi izahta hatıra gelen irili ufaklı bütün unsurları yukarıdan aşağıya sıralamakla asıl hadise üzerinde açık bir fikir edinmek mümkün olmaz, iktisadi büyüme, unsurlarından bir kısmını verilmiş farz ederek en önemli bir veya bir kaç değişkenin etkisi altında izah edilebilir. Her model seçtiği değişkenlerin cinsi ve sayısı ile başka modellerden farklı bir bütün teşkil eder. Seçilen değişkenler daha çok tarihi kalitatif unsurlar olabileceği gibi, kantitatif tahlile elverişli büyüklükler halinde de olabilir. Birincileri R'ostovv ve Lewis tipi izahları, ikincileri büyüme nazariyecilerinin bugün üzerinde daha fazla durdukları kantitatif büyüme teorilerini verir. Bu ikincileri ara­sında da ağırlık verilen değişkene göre modeller birbirinden ayrılır. Dikkate alınan değişkenin tek veya çok sayılı oluşuna göre monist ve plüralist modellerden söz edilebileceği gibi, dış ticaretin değişkenler arasına katılmış olup olmamasına göre açık veya kapalı modellerden bahsedilebilir. Model tekniğinde önemli noktalardan biri denge şartları ve bunların gerçek durumla karşılaştırılmasıdır. Genellikle uygulanan yol şudur: Önce ekonominin pürüzsüz ve ahenkli işleyişini mümkün kılacak olan akım şartları tasarlanır ve ona uygun bir örnek model kurulur. Fizyokrat Ekolün kurucusu Dr. Ouesnay'in makro akım tablosu iktisadi Tablo, Marx'ın basit reproduksiyon modeli, Harrod'un «arzulanan», «fiili» ve «tabii» büyüme hadlerinin uyuşmalı seyri bu manada örnek modelin başlıca misalleridir. Bu yoldan giderek farklı akımların kıyaslanacağı bir atıf (reference) çizgisi elde ediliyor demektir ki onunla gerçekte olup bitenleri daha iyi manalandırmak, dolayısıyla bozucu sebeplerin örnek akımdan nasıl bir sapma ile meydana geldiğini tayin etmek kolaylaşmış olur. İdeal şartların bozulması halinde iktisadi akımın denge noktasından en fazla nereye kadar sapmış olacağı da büyüme modellerinin üzerinde durdukları ve birbirinden ayrıldıkları konulardan biridir. Bu sapmanın tekrar denge noktasına döneceği veya kümülatif kuvvetlerin itişi ile denge noktasından gitgide uzaklaşacağı düşünülebilir. Bu iki şıktan birine göre büyüme istikrarlı veya istikrarsız (ve yerine göre patlayıcı) bir nitelik kazanır. Wicksell ve Harrod modelleri ikinci gruba dahildir. Bir kısım modeller ise, denge noktasından sapma halinde kümülatif kuvvetlerin sınırını ve öylece akımın tavanını belirtmeyi hedef edinmişlerdir (Hicks tipi büyüme modelleri). Almancası : Wachstumsmodelle. Fransızcası : moddlés de croissance. İngilizcesi : growth models. (Bk; Duesenberry'nin Büyüme Modeli, Domar'ın Büyüme Modeli, Harrod - Domar, Marx'ın Büyüme Modeli, Klasik Büyüme Teorileri).