Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

CAMBRİDGE EKOLÜ NEDİR?


Başta Alfred Marshall olmak üzere onun kürsüsü ve temel görüşleri etrafında halkalanmış olan İngiliz iktisatçılarından kurulu bir topluluktur. Bu iktisatçılar Cambridge Üniversitesinde yetiştiklerinden, kurdukları grup o isimle anılmaktadır. Cambridge Ekolü Marjinalizm diye de ifade edilen sübjektivist görüşün dışında farklı ve nevi şahsına mahsus bir anlayışın temsilcisidir. Marjinal tahlil aletleri burada da bolca kullanılmakla beraber, Avusturya Ekolü'nün terk ettiği klasik geleneğe sadık kalınmış, öylece arabulucu bir yol takip edilmiştir. Para bahsinde, Klasik Miktar Teorisinin Marshall'de bulduğu değişik ifade (Cambridge Denklemleri) ekolün diğer temsilcileri tarafından da işlenerek para talebi kavramına ve oradan modern şekli ile Gelir ve Harcama teorisine geçiş imkanını sağlamıştır. Cambridge Ekolü'nün zamanımızda belli başlı temsilcileri, Marshall'in ölümünden sonra Cambridge'deki ünlü iktisat kürsüsünün başına getirilen A. C. Pigou. D. H. Robertson ve J. Robinson'dur. J. M. Keynes de aynı topluluk içinde yetişmekle beraber Genel Teori ile Cambridge geleneğinden ayrılmış ve karşısında yer almıştır. Almancası : Cambridgeschule. Fransızcası : économistes de Cambridge. İngilizcesi : Cambridge School. (Bk; Cambridge Denklemleri, Alfred Marshall, Avusturya Ekolü, Genel Teori).